Informatiefiches

Overeenkomsten op afstand

Het contract wordt afgesloten in het kader van een afstandsverkoop tussen  Amonis OFP  en de consument, d.w.z. het contract wordt afgesloten in het kader van een georganiseerd systeem  van goederen of diensten zonder  de fysieke en gelijktijdige aanwezigheid van Amonis en de consument,  tot en met het sluiten van het contract op afstand  wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van één of meerdere communicatietechnieken op afstand (bv. telefoon, e-mail, internet,…). 

De aangeslotene beschikt over het recht de Pensioenovereenkomst op te zeggen binnen een termijn van dertig dagen volgend op de aansluitingsdatum bij de Pensioenovereenkomst VAPZ of POZ. De aangeslotene kan dit recht uitoefenen door middel van het formulier beschikbaar hier. In dat geval wordt elke storting uitgevoerd door of voor de aangeslotene, terugbetaald. Amonis OFP kan de Pensioenovereenkomst opzeggen als er na de datum van ondertekening van de Pensioenovereenkomst door de partijen, geen enkele bijdrage werd gestort.
Het einde van het contract wordt vastgelegd op de datum van de pensioenopname van de aangeslotene. 
Het Belgische recht is van toepassing op de precontractuele betrekkingen tussen Amonis en de consument. Elke betwisting met betrekking tot de Overeenkomst en het Reglement valt onder de territoriale bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van de plaats waar Amonis OFP haar maatschappelijke zetel heeft. 
Naargelang de keuze van de klant gebeurt de communicatie in het Frans of in het Nederlands. 

Informatiefiches

Hieronder kan u de informatiefiches raadplegen van onze verschillende pensioenovereenkomsten:

Sociaal VAPZ

VAPZ

IPT

POZ

Gewaarborgd Inkomen

Verzekeringen