Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Alle communicatie of correspondentie met betrekking tot deze website of de erin vervatte informatie wordt enkel rechtstreeks gevoerd tussen Amonis en de bezoeker van de website.

Het gebruik van de website www.amonis.be van de OFP Amonis en de daarmee verbonden ondernemingen is onderworpen aan de hierna volgende voorwaarden. De toegang tot en het gebruik van de diensten van www.amonis.be impliceert het stilzwijgende akkoord van de gebruiker met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de verstrekte informatie op deze website louter informatief. Amonis verstrekt op deze website geen enkel fiscaal, noch juridisch advies of advies van welke andere aard ook. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Amonis is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties op deze website.

Enkel indien uitdrukkelijk anders is bepaald, zal de verstrekte informatie een aanbod uitmaken. Een dergelijk aanbod richt zich niet tot personen die de Amonis-website bezoeken, betreden of gebruiken vanuit andere landen dan die die expliciet worden vermeld. Bovendien mag u dit aanbod in geen geval in aanmerking nemen als het niet beantwoordt aan de regels die in uw land gelden.

Amonis is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, afgezien van opzet of zware fout. Amonis garandeert niet de foutloze of ononderbroken werking van deze website. Amonis is evenmin aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door virussen, die ondanks de geïnstalleerde bescherming, niet gedetecteerd werden.

Toepasselijk recht

Deze website valt onder het Belgische recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de site.

De dienst- en productinformatie die door Amonis wordt verstrekt via deze website wordt beheerst door het Belgische recht. Indien u gebruikmaakt van deze website vanuit een ander land, moet u vooraf verifiëren of het toepasselijke recht van dat land u dat toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot en/of het gebruik van onze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de informatie die op deze website is verstrekt, waaronder foto’s, merken, logo’s, publicaties en gegevens komen toe aan de OFP Amonis en aan met haar verbonden entiteiten of aan derden. U zult zich onthouden van elke inbreuk hierop. De gebruiker van de website zal, behalve als hij/zij de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden heeft, geen enkele overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens doen.

Relaties met derden

Amonis oefent geen enkele controle uit op en wijst alle aansprakelijkheid af voor de informatie en links op websites van derden, waarnaar de gebruiker toegang wordt geboden via zogenaamde links van deze website.

Amonis levert die links enkel ten behoeve van de gebruiker en heeft noch de informatie noch de software op die websites getest of geverifieerd.

De mogelijkheid om te surfen via links kan onder geen beding worden beschouwd als een vorm van advies of een stilzwijgend akkoord met de informatie die zich op die sites bevindt.

Privacy

Lees de privacyclausule.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Amonis worden gewijzigd. Wij raden u dan ook aan om deze in de toekomst regelmatig te raadplegen.