IDD

IDD

De groep Amonis bestaat uit twee aparte bedrijven die zijn verbonden door een kostendelende vereniging: Amonis OFP en Amonis BV. Amonis OFP is een instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen die handelt als Organisme voor de Financiering van Pensioenen (OFP). Amonis OFP levert pensioenprestaties in verband met de beroepsactiviteit van medische en vrije beroepen. Amonis BV oefent makelaarsactiviteiten uit. Hierdoor kan Amonis BV zich bezighouden met de distributie van pensioenprestaties van Amonis OFP alsook, in samenwerking met andere partners - verzekeringsmaatschappijen - verzekeringscontracten aanbieden voor professionele BA, hospitalisatie, auto en andere. Amonis BV heeft geen enkele productieverbintenis met zijn partners afgesloten.

In overeenstemming met de wet van 4 april 2014, stellen onze adviseurs alles in het werk om op eerlijke, rechtvaardige en professionele wijze zich voor de belangen van hun cliënten in te zetten. De IDD-wetgeving heeft ook een zorgplicht en informatieplicht in hoofde van de dienstverleners  ingevoerd. De zorgplicht vraagt de dienstverlener dat het door de dienstverlener voorgestelde product voldoet aan de eisen en behoeften van de klant. Uw adviseur zal u verschillende vragen stellen om uw verzekeringsbehoeften en -vereisten te definiëren en een product voor te stellen dat is aangepast aan uw behoeften. Wat de informatieplicht betreft, zal u informatie krijgen over de dienstverlener, zijn diensten en het verzekeringscontract waarop deze diensten betrekking hebben, zodat u een geïnformeerde beslissing kan nemen over het afsluiten van een contract.

Hieronder vindt u informatie over ons bedrijf en ons beleid dat is opgezet conform aan IDD-wetgeving. 

1. Algemene informatie

Wij leveren diensten van verzekeringsbemiddeling. Deze kunnen bestaan uit het verstrekken van advies bij een of meer verzekeringscontract(en) en/of het voorleggen of voorstellen van verzekeringscontracten, het uitvoeren van andere voorbereidende werken bij het afsluiten van een of meer verzekeringscontract(en), het afsluiten van verzekeringscontracten of het bijdragen aan het beheer of de uitvoering van een of meer verzekeringscontract(en).

Lijst met takken waarvoor we bemiddelingsdiensten mogen uitvoeren:

01a Ongevallen
02 Ziekte
03 Voertuigcasco, met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
08 Brand en natuurrampen
10a Verplichte verzekering inzake BA motorrijtuigen
10b BA vervoerder
13 Algemene BA
17 Rechtsbijstand
21 Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
22 Bruidsschat- en geboorteverzekeringen 
23 Levensverzekeringen, in verband met  beleggingsfondsen
24 De in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande verzekering genaamd "‘permanent health insurance" (niet opzegbare ziekteverzekering van lange duur)
25 Tontineverrichtingen
26 Kapitalisatieverrichtingen
27 Beheer van collectieve pensioenfondsen
28  De verrichtingen zoals bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk 1 van de Franse Verzekeringswet
29 De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Lidstaat en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd.


2. Beleid voor beheer van belangenconflicten

In het kader van de wet van 4 april 2014 heeft Amonis BV een beleid opgesteld voor het beheer van belangenconflicten. Hiermee willen we in de eerste plaats eerlijk, billijk en professioneel handelen en uw belangen zo goed mogelijk dienen. Dit document bevat de maatregelen die zijn genomen om belangenconflicten die zich kunnen voordoen in het kader van onze makelaarsactiviteiten, te identificeren en te beheren.

Identificatie van potentiële belangenconflicten

Een belangenconflict is de situatie waarin Amonis BV profijt zou kunnen halen uit een situatie ten nadele van een cliënt. Er werd een lijst met potentiële belangenconflicten opgesteld. Deze werd opgesteld rekening houdend met elke activiteit die een risico inhoudt voor de belangen van cliënten. Dit beoogt belangenconflicten tussen Amonis BV en haar cliënten, alsook tussen de cliënten onderling.

Er werd rekening gehouden met de volgende situaties:

 • Amonis BV haalt een financieel voordeel of vermijdt een financieel verlies ten koste van de cliënt;
 • Amonis BV heeft belang bij het resultaat van een aan de cliënt geleverde dienst van verzekeringsbemiddeling of van een transactie voor rekening van de cliënt dat verschilt van het belang van de cliënt zelf bij het resultaat;
 • Wordt er, om financiële of andere redenen, toe aangezet om de belangen van een andere cliënt of groep van cliënten te bevoordelen tegenover die van de cliënt in kwestie;
 • Ontvangt van een andere persoon dan de cliënt een voordeel met betrekking tot de aan de cliënt geleverde dienst van verzekeringsbemiddeling, in de vorm van geld, goederen of diensten, behalve de commissie of de gebruikelijke kosten voor een dergelijke dienst.

Beheer van belangenconflicten

 • De volgende organisatorische en administratieve maatregelen werden getroffen om belangenconflicten te voorkomen en, in voorkomend geval, te beheren:
 • Onze professionele Gedragscode bevat regels inzake het beheer van belangenconflicten, in de privésfeer, ten nadele van de cliënt of bij de keuze van een leverancier.
 • Er wordt een strikte scheiding tussen functies en gegevens gehanteerd om de onafhankelijkheid van elke persoon binnen zijn activiteiten te verzekeren.
 • In geval van een potentieel belangenconflict tussen cliënten, wordt een afzonderlijke controle uitgevoerd van de personen die de bemiddelingsdiensten leveren aan deze personen.
 • Onze Deontologische Code vestigt de aandacht van de (interne en externe) medewerkers op de waarden en normen van Amonis. De medewerkers van Amonis zorgen ervoor dat ze kwaliteitswerk leveren en de cliënten een persoonlijke service bieden.
 • Deze Deontologische Code verplicht al onze medewerkers om de gegevens van onze cliënten vertrouwelijk te behandelen. De geheimhouding van deze gegevens wordt ook gegarandeerd door organisatorische maatregelen.
 • In overeenstemming met ons intern vergoedingsbeleid kan geen enkele vergoeding ertoe leiden dat er wordt aangezet tot de verkoop van een product om de commerciële doelstellingen te halen die uw belangen kunnen schaden.
 • Geen enkele medewerker mag van andere medewerkers, cliënten of andere derden relatiegeschenken of uitnodigingen aanvaarden in ruil voor een geleverde dienst.
 • De medewerkers stellen alles in het werk om klachten op een objectieve manier en binnen een redelijke termijn te behandelen in overeenstemming met de procedure voor klachtenbehandeling.
 • Door een productdistributiestrategie op te stellen op basis van de informatie die de ontwerper ontvangt, houdt Amonis naar behoren rekening met de doelstellingen, belangen en kenmerken van de klanten en voorkomt het risico van belangenconflicten.
  • De Compliance Officer herziet het beleid elk jaar en zorgt ervoor dat ze door iedereen wordt nageleefd.

Register van belangenconflicten

Anders dan de lijst met potentiële belangenconflicten bevat het register alle belangenconflicten die zich hebben voorgedaan en aan de Compliance Officer zijn gemeld. Dit register wordt regelmatig vernieuwd.

Informatie voor cliënten

Indien er een ernstig risico bestaat dat de belangen van de cliënt(en) worden geschaad, zal Amonis contact opnemen om hen hierover te informeren. Het is dan aan de cliënt om een beslissing te nemen over de bemiddelingsdienst die het voorwerp van het belangenconflict is.

3. Vergoedingsbeleid

In het kader van zijn makelaarsactiviteiten wordt Amonis BV vergoed in de vorm van commissies die deel uitmaken van de door de cliënt betaalde premie. 

Door Amonis BV betaalde of ontvangen vergoedingen

Hieronder vindt u de commissies die door verzekeringsmaatschappijen zijn betaald aan Amonis BV:

 • BA Brand: 20 % of 55€ (afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij)
 • Autoverzekering (BA auto/Omnium): 17/19% of 65€ (afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij)
 • Hospitalisatie: 10%
 • Gewaarborgd inkomen: 15%
 • Familiale Verzekering BA: 22,5 % of 25€ (afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij)
 • Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid: 10%
 • Arbeidsongeschiktheid bedrijfsleider: 5% jaarlijkse vergoeding en 15 tot 40% rappelvergoeding* of enkel een rappelvergoeding van 5% van de premie (afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij) 
 • Individuele pensioentoezegging: 30% van de jaarlijkse en eenmalige premies en een jaarlijkse vergoeding van ten minste 0,5% van de premie
 • Gewaarborgd inkomen of IPT-betalingen: 2% van het premiebedrag (afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de gekozen dekking)

Bijkomende vergoeding op basis van de totale evolutie van de portefeuille.

Beleid inzake vergoedingen aan werknemers van Amonis BV

Ons bureau werkt met vaste en variabele vergoedingen. De toegekende variabele vergoeding houdt rekening met alle activiteiten van de werknemer en zijn niet gekoppeld aan de realisatie van commerciële doelstellingen in het kader van de verkoop van specifieke producten. Daarnaast is deze vergoeding gebaseerd op de naleving van de kwalitatieve criteria zoals de geschiktheid van het product voor de behoeften van de cliënt.

Onze medewerkers ontvangen geen enkele incentive.

Beleid inzake geschenken en andere voordelen

In overeenstemming met onze professionele Gedragscode is het voor medewerkers ten strengste verboden om zich te laten betalen voor de diensten die ze in naam van Amonis aan derden hebben geleverd. Medewerkers mogen van andere medewerkers, cliënten of andere derden geen relatiegeschenken of uitnodigingen aanvaarden in ruil voor een geleverde dienst.

Wenst u meer informatie over onze belangenconflicten- of vergoedingsbeleid? Neem dan contact op met onze Compliance Officer via compliance@amonis.be.

4. Bijkomende informatie

Communicatiekanalen met de Vennootschap

U kunt ons contacteren via de telefoon, via mail of per post. U kunt ook langskomen op ons kantoor.
Indien u een e-mailadres hebt opgegeven, communiceren wij zoveel mogelijk via deze weg.

Talen waarin we met u communiceren

Afhankelijk van de wens van de cliënt verloopt de communicatie in het Frans of het Nederlands.

Kosten 

Voor afsluiting van het contract en op elke vervaldag van het contract ontvangt u alle details over de kosten verbonden aan de aan u geleverde diensten voor verzekeringsbemiddeling.

Klachtenbehandeling

Indien u een klacht hebt over het beheer van uw contract, kunt u een brief sturen aan het departement Operations van Amonis, de Jamblinne de Meuxplein 4 te 1030 Brussel of een e-mail aan info@amonis.be. Als we er niet in slagen om de klacht samen op te lossen, kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen met zetel in de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel – Tel. 02/547.58.71 – Fax. 02/547.59.75 info@ombudsman.aswww.ombudsman.as.


Bescherming van persoonsgegevens

Amonis verwerkt de gegevens enkel in zover nodig om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen (AssurMifid-wetgeving/IDD),voor de uitvoering van precontractuele maatregelen en van het contract om haar dienstverlening als makelaar aan te bieden De gegevens worden eveneens gebruikt in de strijd tegen fraude en inbreuken van het cliënteel op basis van het legitiem belang van Amonis om elk misbruik te voorkomen. Uw gegevens worden overgemaakt aan enkele van onze private partners (externe drukkers, advocaten, marketing- en communicatiebureaus) en aan de overheden. Uw gegevens worden bewaard zolang de contractuele relatie loopt en tot eventuele rechtsvorderingen zijn verjaard, behalve indien de wet hier anders over beschikt. Indien de persoonsgegevens niet of slechts gedeeltelijk worden geleverd, is het voor Amonis onmogelijk haar diensten te verlenen en aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. Tenzij dit in strijd is met de wet, heeft u recht op inzage in uw gegevens, deze te verbeteren, te verwijderen, de beperking van de verwerking ervan, de overdracht te vragen, uw toestemming in te trekken en zich te verzetten tegen de verwerking ervan en dit op schriftelijk verzoek met een recto-verso kopie van uw identiteitskaart gericht aan Amonis, de Jamblinne de Meuxplein 4, 1030 Brussel of via e-mail : privacy@amonis.be. U kan eveneens de Data Protection Officer van Amonis contacteren via e-mail aan dpo@3headedgiant.be. Indien u klachten hebt, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Persstraat 35 te 1000 Brussel). Voor meer informatie kan u de Privacy Nota van Amonis raadplegen op www.amonis.be.

Onze vergunning bij de FSMA

Amonis BV is een verzekeringsmakelaar, ingeschreven onder het nummer 049644 A-B in het register van verzekeringstussenpersonen gehouden door de FSMA waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in de Congresstraat 12 - 14 te 1000 Brussel – http://www.fsma.be/.

Informatie over ons bedrijf

Amonis BV
Notelaarsstraat 262
1030 Schaarbeek
Ondernemingsnummer: 0475.542.795
Tel.: 0800/96 119 – E-mail: info@amonis.be - Website: https://www.amonis.be/