Individuele pensioentoezegging

Als zelfstandige bedrijfsleider vormt de Individuele Pensioentoezegging (IPT) de ideale aanvulling op uw sociaal VAP. Uw onderneming is “inrichter” van uw IPT: zij onderschrijft het aanvullend pensioenplan, ze stort de bijdragen en trekt ze fiscaal af als professionele kosten. U bent de begunstigde van het contract: uw kapitaal blijft behouden. Zelfs bij het faillissement van de onderneming blijft het kapitaal uw eigendom.

Persoonlijk kapitaal

Met de bijdragen die uw vennootschap stort, bouwt u als begunstigde van het contract een bijkomend pensioenkapitaal als persoonlijk vermogen.

Meer

Fiscale optimalisatie

Uw vennootschap trekt de gestorte bijdragen af als beroepskosten binnen de grenzen van de 80%-regel. Ook bij de uitbetaling van het pensioenkapitaal is de fiscaliteit voordelig voor u.

Meer

Hoge rendementsvooruitzichten

Amonis Optimal Benefit volgt een dynamisch investeringsmodel dat het mogelijk maakt twee objectieven te combineren: mooie rendementsvooruitzichten en stabiliteit. En dit dankzij een automatische herinvestering van de reserves over twee beleggingsfondsen in functie van uw beleggingshorizon. Let wel, Amonis Optimal Benefit biedt geen rendementsgarantie.

Meer

Informatiefiche

Om meer te weten over onze verplichtingen inzake duurzaamheid en goed bestuur, klik hier

Hoe werkt het?

Uw vennootschap stort en kan de bijdragen aftrekken. Ze financiert uw bijkomend pensioenkapitaal en geniet daardoor van een interessant fiscaal voordeel.
U bent de begunstigde van het contract en bouwt zo een persoonlijk pensioenkapitaal op. Het kapitaal blijft uw eigendom, zelfs bij het faillissement van de vennootschap.

Bijkomende troef van de IPT: de “back service”. Met één of meerdere stortingen kan u tot 10 jaar terug financieren waarvoor er geen bijdrage werd gestort. En dit zelfs voor jaren dat u nog niet in de vennootschap werkte.

Een dynamisch model

De bedragen die uw vennootschap stort worden over twee fondsen verdeeld: Optimal Benefit Growth en Optimal Benefit Stability. Vanaf een sleutelmoment in de looptijd van uw contract past het model zich automatisch aan in functie van uw beleggingshorizon: de verdeling over de twee fondsen wordt geherinvesteerd in functie van de overgebleven duurtijd tot uw pensioenleeftijd.

Wanneer uw beleggingshorizon langer is dan of gelijk is aan 12 jaar, wordt 60% van de bijdragen en de reserves belegd in het fonds Optimal Benefit Growth en 40% in het fonds Optimal Benefit Stability. Wanneer er minder dan 12 jaar overblijft tot aan uw pensioenleeftijd, evolueert de samenstelling geleidelijk naar een groter overwicht voor het fonds Optimal Benefit Stability, zonder dat u hiervoor iets moet doen.

Hoeveel?

Om aftrekbaar te blijven, zijn de bijdragen die uw vennootschap jaarlijks mag storten door de “80%-regel” beperkt. Volgens deze regel mag de som van uw pensioenen van de 1ste en 2de pijlers, omgezet in rente, 80% van uw laatste normale jaarlijkse bruto vergoeding niet overschrijden.

Deze som bestaat uit uw wettelijk pensioen en uw pensioenen binnen de 2de pijler (VAPZ, sociale voordelen RIZIV, IPT, interne pensioenvoorziening en groepsverzekering).

Amonis berekent samen met u jaarlijks de maximale bijdrage.

Hoe?

Uw vennootschap kan de gestorte bijdragen als professionele kosten aftrekken, inclusief de verschuldigde taks op de bijdragen. Deze aftrekbaarheid is onderworpen aan verschillende voorwaarden, waaronder:

  • u ontvangt van uw vennootschap een regelmatige vergoeding op maandbasis, en
  • de gestorte bedragen respecteren de 80%-regel.

De fiscale voordelen van het IPT zijn verenigbaar met deze van het VAPZ.

Voordelige eindfiscaliteit

Een sociale zekerheidsbijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2% op het bijeen gespaarde kapitaal ;
een éénmalige belasting tegen een aanslagvoet die afhangt van de leeftijd waarop u de storting van uw kapitaal ontvangt.

  • 20% bij kapitaalopname op 60 jaar
  • 18% bij kapitaalopname op 61 jaar
  • 16,5% bij kapitaalopname tussen 62 en 64 jaar
  • 10% bij kapitaalopname op 65 jaar (of later) EN indien u tijdens de 3 laatste jaren voor deze leeftijd beroepsactief bent gebleven

De gemeentebelasting moet nog toegevoegd worden aan deze aanslagvoeten.

Hogere rendementsvooruitzichten in alle veiligheid

Het Life cycle investment model heeft als doel de potentiële opbrengst te maximaliseren en meer stabiliteit in te bouwen. Dit door een juiste verdeling van uw reserves over de fondsen Optimal Benefit Growth en Optimal Benefit Stability.

Het fonds met de beste rendementsvooruitzichten heeft het overwicht als er genoeg jaren overblijven tot aan de pensioenleeftijd. Wanneer de beleggingshorizon vermindert, verschuift het model automatisch geleidelijk naar een verdeling die de nadruk legt op stabiliteit, zonder dat u hiervoor iets moet doen.  
 
Het rendement van uw IPT is exclusief opgebouwd uit de evolutie van de netto inventariswaarde van ieder fonds en de weging van uw reserves hierin over de looptijd. Deze pensioenformule is bedoeld om over lange termijn een hoger rendement te bekomen dan klassieke producten met gegarandeerde intrestvoet. Let wel, Amonis Optimal Benefit biedt geen rendementsgarantie.

Lage instapkosten

De instapkosten zijn beperkt tot 1% voor een betere rentabiliteit van uw geld.

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiële situatie? Contacteer onze adviseurs.

Maak een afspraak