Privacy

Privacy verklaring

Datum van laatste herziening:02/05/2023

In mei 2016 is de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens in werking getreden (hierna “Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “Verordening”). Zij is van toepassing sinds 25 mei 2018. Deze Verordening biedt u meer rechten en versterkt de bescherming van uw gegevens. Zo kunnen de verwerkingen van persoonsgegevens enkel gebaseerd zijn op de rechtsgronden zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming: de uitvoering van de overeenkomst en het nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst, de toestemming van de betrokkene, de wettelijke verplichting en het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke vormen door de Verordening toegestane rechtsgronden voor de verwerking. Bovendien kunnen uw gegevens slechts worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijke en rechtmatige doeleinden en kunnen ze later niet worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden.

Naar aanleiding van deze nieuwe wetgeving heeft Amonis haar Privacy nota herzien. De Privacy nota wordt elk jaar bijgewerkt. Het is mogelijk dat onderhavige Privacy nota in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om onderhavige Privacy nota regelmatig te raadplegen.
Hieronder vindt u meer uitleg over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken en over de u ter beschikking gestelde rechten.

Onderwerpen

Voor wie is deze Privacy verklaring bedoeld?

Dit beleid is van toepassing op al onze aangeslotenen, voormalige aangeslotenen en begunstigden, alsook op de personen die wij als klanten proberen te werven, die onze websites bezoeken  of die belangstelling tonen voor onze producten of diensten.

Wie verwerkt mijn gegevens?

Amonis is de verwerkingsverantwoordelijke, dit betekent dat Amonis de doeleinden en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. Met de benaming “Amonis” bedoelen we Amonis OFP, Amonis bv en Amonis nv . U kunt contact met ons opnemen per brief aan Amonis, Privacydienst, de Jamblinne de Meuxplein 4 te 1030 Brussel. U kan contact met ons opnemen via e-mail op privacy@amonis.be.

Welke gegevens worden door Amonis verwerkt?

Afhankelijk van uw statuut bij Amonis (kandidaat-aangeslotene, aangeslotene of begunstigde) en het soort contract is het mogelijk dat Amonis de volgende gegevens moet verwerken: 

 • uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum, ...);
 • uw identificatiegegevens uitgebracht door de overheden, anders dan het rijksregisternummer (RIZIV-nummer, …);
 • uw rijksregisternummer;
 • uw contactgegevens (postadres, e-mailadres, ...);
 • uw elektronische identificatiegegevens (e-mailadres, …) ;
 • uw financiële identificatiegegevens (bankrekening, gestructureerde mededeling, ...);
 • uw financiële middelen (bijvoorbeeld: uw inkomsten om de 80 %-regel voor het IPT-product te berekenen);
 • uw gegevens over uw beroepsactiviteiten (uw beroepsstatuut, uw beroep, uw mandaten ...);
 • uw gegevens over uw academische achtergrond (bijvoorbeeld: uw afstudeerjaar en de universiteit die u bezocht); 
 • uw medische gegevens, met inbegrip van de lichamelijke en de geestelijke gezondheid;
 • uw leefgewoonten;
 • uw hobby’s en interesses;
 • uw fysieke en psychische eigenschappen;
 • gegevens met betrekking tot uw contract (klantnummer, type contract, …);
 • gegevens m.b.t. het pensioen  (datum opname pensioen, …);
 • bij Amonis gemelde klachten, incidenten of ongevallen;
 • uw overheidsmandaten in het kader van de wetgeving tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
 • uw behoeften en eisen inzake verzekering in het kader van onze makelaarsactiviteiten;
 • de samenstelling van uw gezin (bijvoorbeeld: uw burgerlijke staat, naam van begunstigden);
 • Juridische gegevens bij geschillen.

Wij verzamelen deze gegevens bij uw aansluiting of wanneer u een formulier invult waarmee u onze diensten verzoekt contact met u op te nemen. We krijgen ook gegevens van andere bronnen, zoals de poliitiepolitie, gerechtelijke instanties, het RIZIV of de vzw Sigedis die ons inlicht bij een wijziging van gegevens met betrekking tot een aangeslotene of een begunstigde (bijvoorbeeld: een adreswijziging of de datum van opname van het wettelijk pensioen).

Indien wij uw gegevens ontvangen van een derde, brengen wij u bij de eerste contactname met u op de hoogte van uw rechten en de bron waarvan we uw gegevens hebben ontvangen. Onze partners verbinden er zich toe uw instemming te ontvangen, vooraleer over te gaan tot de overdracht van gegevens.

Hoe worden mijn gegevens verwerkt?

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken wij de gegevens van de aangeslotene, de begunstigden en de kandidaat-aangeslotene op basis van de volgende verwerkingsgronden:

 • In geval van een offerte: de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek worden genomen (bijvoorbeeld: VAPZ-simulatie voor een kandidaat-aangeslotene of aangeslotene). 
 • In het kader van uw aansluiting: de uitvoering van precontractuele maatregelen genomen op uw vraag en het legitieme belang van Amonis om uw identiteit te checken door middel van uw identiteitskaart;
 • In het kader van het beheer van uw contract: de uitvoering van het contract waarbij u partij bent en op grond van de wettelijke verplichtingen die ter zake van toepassing zijn (bijvoorbeeld: de verplichting om verslag uit te brengen bij de vzw Sigedis);
 • In het kader van de financiering van onroerend goed via het aanvullend pensioen: de uitvoering van het contract waarvan u partij bent en krachtens de van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen;
 • In het kader van de betaling van belastingen en taksen: overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen:
 • Versturen van de newsletter aan onze leden: op basis van het legitieme belang van Amonis om haar leden te informeren over het aanvullend pensioen en de diensten van Amonis;
 • In  het kader van het versturen van de beroepsstempel: uw contactgegevens worden verwerkt en verstuurd aan onze onderaannemer op basis van uw toestemming;
 • In het kader van het beheer van uw contract Gewaarborgd Inkomen: uw medische gegevens worden behandeld op basis van uw uitdrukkelijke toestemming;
 • In het kader van direct marketing: op basis van het gerechtvaardigde belang van Amonis om haar diensten bij haar klanten te promoten en om onze economische activiteit te ontwikkelen. Indien u kandidaat-aangeslotene bent, zal uw toestemming worden gevraagd vooraleer u reclameboodschappen worden gestuurd of contact met u wordt opgenomen;
 • Informatiesessie voor de toekomstige gepensioneerden: de contactgegevens worden verwerkt door Amonis op basis van het legitieme belang om haar leden op de hoogte te brengen dat een informatiesessie wordt gehouden;
 • Rapportering naar de overheden toe: de gegevens m.b.t. uw contract worden verwerkt en overgemaakt door Amonis om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
 • Afzonderlijk georganiseerde evenementen: de inschrijving van de leden (en hun partners) gebeurt met toestemming van het lid;
 • Gerichte publiciteit op sociale media: de gegevens worden verwerkt op basis van het legitieme belang van Amonis om gericht reclame te maken op sociale media naar niet-aangeslotenen toe met  kenmerken van ons doelpubliek; 
 • Organisatie van wedstrijden: de gegevens worden verwerkt op basis van de toestemming van de kandidaat-aangeslotene en/of aangeslotene;
 • Bestrijding van het witwassen van geld en analyse van de eisen en behoeften: wij zijn verplicht om u bepaalde informatie te vragen en te checken, om in orde te zijn met de van toepassing zijnde wetgevingen;
 • Bestrijding van fraude en inbreuken: op basis van het gerechtvaardigde belang van Amonis om u de beste service te bieden. Wij zorgen voor een juist evenwicht tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en de eerbiediging van uw rechten en vrijheden, met name de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 • In het kader van een bezoek aan Amonis: de verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van Amonis. Dankzij de installatie van een bewakingscamera kan Amonis de toegangspunten tot de gebouwen en de site controleren. De videobewaking is beperkt tot de publiek toegankelijke zones (de ingangen van de parking en van de gebouwen), er wordt een waarschuwingsbord geplaatst bij de verschillende bewakingscamera’s om de aanwezigen in te lichten over de bewaking. De beelden worden maximaal 30 dagen bewaard.
 • Benoeming en hernieuwing van de leden van de Raad van Bestuur en/of de Algemene Vergadering: deze verwerking is noodzakelijk om in orde te zijn met de wettelijke verplichtingen.

Waarom hebt u mijn gegevens nodig?

Uw gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het beheer van de op uw verzoek genomen precontractuele maatregelen (simulatie, offerte en berekening van de 80%-regel) ;
 • het beheer van uw contract;
 • beheer van de aangeslotenen;
 • beheer van de bijdragen;
 • beheer van de contracten Gewaarborgd Inkomen (medische gegevens);
 • de betaling van belastingen, taksen en sociale bijdragen;
 • de strijd tegen fraude en inbreuken;
 • de strijd tegen de tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme;
 • het beheer van de kandidaat-aangeslotenen;
 • direct marketing;
 • het beheer van de door u aangeduide begunstigden;
 • het beheer van eventuele geschillen;
 • indien van toepassing, het beheer van de sociale voordelen RIZIV;
 • indien van toepassing, de registratie en de administratie van de bestuurders en leden van de algemene vergadering;
 • de promotie van onze producten;
 • de makelaarsdienst.

Zijn mijn gegevens echt noodzakelijk?

Uw persoonsgegevens worden uitdrukkelijk gevraagd omdat deze noodzakelijk zijn om het goede beheer van uw contract te verzekeren. Zonder deze gegevens kunnen wij u geen kwaliteitsservice garanderen en verkeren we in de onmogelijkheid om het afsluiten van het contract te aanvaarden of onze diensten te verlenen.

Ik heb een contract Gewaarborgd Inkomen, wat doet u met mijn gezondheidsgegevens?

In overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (of “AVG”), worden gezondheidsgegevens gezamenlijk door Amonis OFP en Amonis BV (hierna “Amonis”) verwerkt. 

De persoonsgegevens, met inbegrip van gezondheidsgegevens, worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 

 • het beheer van uw contract, om het risico te evalueren en dit zowel om de dekking te aanvaarden als om de premie en de omvang van de waarborgen te bepalen; 
 • dit geldt eveneens voor schadegevallen; uw medische gegevens worden enkel verwerkt om de prestaties te bepalen waarop u recht heeft; 
 • in het kader van de strijd tegen fraude en inbreuken van het cliënteel. 

Persoonsgegevens worden verwerkt voor het beheer van het contract en de schadegevallen in het kader van de uitvoering van het contract. De medische gegevens worden vertrouwelijk behandeld op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. De schriftelijke toestemming van het lid of van het kandidaat-lid kan op elk moment en zonder motief worden ingetrokken. Het intrekken van de toestemming kan als gevolg hebben dat het afsluiten en/of de behoorlijke uitvoering van uw contract onmogelijk wordt. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de wettelijkheid van de verwerking gebaseerd op de toestemming vóór de intrekking ervan. Ten slotte kunnen medische gegevens worden verwerkt in het kader van de verwerking van een geschil overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder f), van de AVG. 

De gegevens, behalve gezondheidsgegevens, worden ook verwerkt in de volgende gevallen: 

 • in het kader van het beheer van de begunstigden op basis van de uitvoering van het contract en; 
 • m.b.t de strijd tegen fraude en inbreuken van het cliënteel op basis van het legitiem belang van Amonis om elk misbruik te voorkomen en ; 
 • door de makelaarsdienst in het kader van ons rechtmatig belang om onze leden zo goed mogelijk te informeren en ; 
 • voor het beheer van de taksen en belastingen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. 

Persoonsgegevens, met uitzondering van gezondheidsgegevens, kunnen door het callcenter worden verwerkt op basis van ons rechtmatig belang om inkomende oproepen te beheren. Op basis van uw toestemming, kunnen de gezondheidsgegevens worden overgemaakt aan de artsen van de interne auditdiensten, de medische commissie, aan de controle-artsen en eventueel aan de artsen van de herverzekeraar om uw contract te beheren. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke verplichtingen kunnen ze aan de autoriteiten en advocaten worden meegedeeld in geval van betwisting. 

Wanneer de persoonsgegevens niet of slechts gedeeltelijk worden verstrekt, verkeert Amonis in de onmogelijkheid om het afsluiten van het contract te aanvaarden of haar diensten te verlenen. De gegevens worden bewaard zolang de contractuele relatie loopt en tot eventuele rechtsvorderingen zijn verjaard, behalve indien de wet hier anders over beschikt.

Worden mijn gegevens gebruikt voor direct marketing?

Met direct marketing bedoelen we de commerciële acties van een onderneming ten aanzien van haar klanten, maar ook alle communicatie-acties ten aanzien van potentiële klanten.

Om u de aanbiedingen te sturen die voor u interessant zijn en die aangepast zijn aan uw behoeften, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens voor profilering en besluitvorming op basis van het profiel dat wordt gegenereerd in het kader van de prospectie. We gebruiken in geen geval gezondheidsgegevens voor profilering. Profilering is beperkt tot de persoonlijke identificatiegegevens en er wordt geen enkele beslissing genomen die rechtsgevolgen heeft of u aanzienlijk kan treffen.

Wij verwerken uw gegevens met het oog op direct marketing om de diensten die wij aanbieden en die voor u interessant kunnen zijn, te promoten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking. Indien u een kandidaat-aangeslotene bent, staat het u vrij uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Hoe dit te doen? 

Bezorgt u mijn persoonsgegevens aan derden?

De door Amonis verzamelde gegevens worden doorgegeven aan sommige van onze privépartners (externe drukker, banken, marketing- en communicatiebureaus, advocaten, leverancier van de professionele stempel) en aan overheden met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen zoals de gerechtelijke autoriteiten en de politie, de sociale zekerheid instanties van, de FOD Financiën, de Federale Pensioendienst, Sigedis of het RIZIV voor uw sociale voordelen.

Onze privépartners zijn contractueel verbonden met Amonis. De gegevens die aan onze onderaannemers worden doorgegeven, zijn beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdracht en zij dienen technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens na te leven.

Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan andere bedrijven en aan verwerkers voor direct marketing met als doel de kennis van gemeenschappelijke klanten en prospecten te verbeteren, hen te informeren over onze activiteiten, producten en diensten, en hen commerciële aanbiedingen te sturen.

In het kader van onze makelaarsactiviteiten worden uw gegevens overgemaakt aan de verzekeringsmaatschappijen of de sociale verzekeringskas waar u uw contract heeft afgesloten.
In het kader van de controle van onze activiteiten kunnen uw gegevens worden verstuurd aan onze sleutelfuncties (auditor, actuaris, compliance en risicobeheer) en de commissaris. Deze functies zijn strikt gereglementeerd door de wet. De overgedragen gegevens zijn beperkt tot wat nodig is voor de controle.

U vindt hieronder een overzicht van de verwerkers/partners met wie we regelmatig samenwerken. Ze zijn geklasseerd per categorie van verwerker/partner, de grondslag en het doel van de verwerking.

Categorie verwerker/partnerGrondslag van de verwerkingDoel van de verwerking
OverhedenWettelijke verplichtingRapportering aan de overheden, door de overheden uitgevoerde controle, beheer van de sociale voordelen RIZIV
VerzekeringsmaatschappijenIn het kader van de uitvoering van precontractuele maatregelen  en het beheer van het contractVersturen van de offertes afgesloten bij de verzekerings-maatschappijen, aanpassing van gegevens en beheer van premies
Sociale verzekeringskasIn het kader van de uitvoering van precontractuele maatregelenBeheer van de inschrijving bij een sociale verzekeringskas 
SleutelfunctiesWettelijke verplichtingUitvoering van de gereglementeerde controletaken
BedrijfsrevisorWettelijke verplichtingUitvoering van de gereglementeerde controletaken
Externe drukkerKandidaat-aangeslotene : toestemming
Aangeslotene : gerechtvaardigd belang
Kandidaat-aangeslotene : contactopneming via de post om onze producten en diensten te promoten
Aangeslotene: afdrukken van de aan het contract gerelateerde documenten en voor de promotie van de diensten en producten van Amonis.
Banken    In het kader van de uitvoering van het contract.Beheer van de stortingen ten gunste van de aangeslotene/begunstigde
Marketingbureaus
Communicatie-agentschappen
Kandidaat-aangeslotene : toestemming
Aangeslotene : gerechtvaardigd belang
Kandidaat-aangeslotene : contactopneming om de producten en diensten van Amonis te promoten, versturen van de newsletter
Aangeslotene : organisatie van evenementen zoals informatiesessies voor de toekomstige gepensioneerden, versturen van de newsletter
Advocaten Wettelijke verplichtingBeheer van geschillen
Leverancier van beroepsstempelToestemmingVervaardiging en versturen van de beroepsstempel 


Hoe lang bewaart u mijn gegevens?

Uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan de nagestreefde doelstelling en tot het moment waarop de wettelijke verjaringstermijn verstrijkt, tenzij de wet anders bepaalt. Indien uw gegevens niet meer nodig zijn voor de betrokken doelstelling, worden ze verwijderd uit onze databank.

Welke rechten kan ik uitoefenen wanneer u mijn gegevens verwerkt?

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u de volgende rechten:

 • Het recht op inzage van uw persoonsgegevens: op verzoek kunt u uitsluitsel krijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en, wanneer dat het geval is:
  •  inzage van die persoonsgegevens;
  • de verwerkingsdoeleinden;
  • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
  • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
  • de periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen;
  • informatie over de rechten die u kunt uitoefenen (recht op rectificatie, recht van bezwaar...) en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  • de bron van de verwerkte gegevens;
  •  of de gegevens worden gebruikt voor profilering en de onderliggende logica.
 • Het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens:
  • U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden
  • U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie wanneer deze verwerking gebaseerd is op het gerechtvaardigde belang van Amonis: Amonis zal de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden heeft voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens: als uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kunt u op elk moment vragen om rectificatie te verkrijgen.
 • Het recht op wissing van uw gegevens: u kan vragen om uw gegevens te wissen als:
  • uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
  • of de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u uw toestemming intrekt;
  • indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en Amonis geen dwingende gerechtvaardigde grond voor de verwerking heeft of
  • indien u bezwaar maakt tegen een verwerking voor commerciële prospectiedoeleinden.
 • Het recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen, indien een van de volgende elementen van toepassing is:
  • u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, dan wordt de verwerking van uw gegevens beperkt gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  • de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen ervan en eist in plaats daarvan beperking van het gebruik ervan;
  • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de verwerking, maar u heeft deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, dan zal de verwerking worden beperkt in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan de uwe.

Wanneer de verwerking is beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. Als u een beperking van de verwerking heeft verkregen, wordt u door Amonis op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens: u hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan Amonis hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, courant gebruikt en door de computer leesbaar formaat. U hebt ook het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien:
  • de verwerking van de gegevens op uw toestemming berust of de verwerking nodig is voor de uitvoering van het contract en;
  • het een geautomatiseerde verwerking betreft.
 • Het recht om zijn toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming voor de verwerking van gezondheidsgegevens of de verwerking van uw gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden te allen tijde intrekken. Gelieve er rekening mee te houden dat de intrekking van uw toestemming het gevolg kan hebben dat het afsluiten en/of de behoorlijke uitvoering van uw contract onmogelijk wordt. De intrekking van de toestemming brengt de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming die vóór deze intrekking werd verleend, niet in het gedrang.

Ik wil een van mijn rechten uitoefenen, met wie moet ik contact opnemen?

Indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan een naar behoren gedateerd en ondertekend verzoek te sturen met vermelding van uw aanvraag en vergezeld van een identiteitsbewijs, naar Amonis, Privacydienst, de Jamblinne de Meuxplein 4 te 1030 Brussel of een e-mail te sturen naar privacy@amonis.be.

En als ik een andere vraag heb?

Andere vragen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens kan u stellen door een schriftelijk, ondertekend verzoek samen met een identiteitsbewijs te sturen naar Amonis, Privacydienst, de Jamblinne de Meuxplein 4 te 1030 Brussel, of via een e-mail naar privacy@amonis.be.

U kunt ook contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van Amonis op het volgende e-mailadres: dpo@3headedgiant.be of per post naar Data Protection Officer Amonis, Three Headed Giant, Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem.

Ik ben niet tevreden over de verwerking van mijn gegevens, op wie kan ik een beroep doen?

Amonis hecht het grootste belang aan de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u echter niet tevreden zijn, kan u per brief of via elektronische weg contact met ons opnemen.  Indien wij uw klacht niet samen hebben kunnen regelen, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Ik heb geen contract bij u, hoe kan ik dan stopzetting van de verwerking van mijn gegevens vragen?

Indien u geen lid van Amonis bent en geen offerte van ons wenst te ontvangen, worden uw gegevens 2 jaar na het laatste contact bewaard of tot op het ogenblik waarop u uw toestemming intrekt.  Gelieve voor de intrekking van uw toestemming een naar behoren gedateerd en ondertekend verzoek te versturen naar Amonis, met vermelding van uw vraag, samen met een identiteitsbewijs. Dit verzoek dient u te sturen naar Privacydienst, de Jamblinne de Meuxplein 4 te 1030 Brussel of u mailt naar privacy@amonis.be.

Worden de gegevens verwerkt tijdens mijn bezoek aan uw websites?

Tijdens uw bezoek aan onze websites kunnen gegevens worden verwerkt via cookies. Voor meer informatie kunt u onze policy inzake cookies raadplegen (door op de knop “cookies” te klikken onderaan de pagina).

Op onze website  kan u het contactformulier gebruiken om een vraag te stellen of een afspraak te maken.  U kan gebruik maken van onze berekeningsmodule om het maximumbedrag voor de VAPZ-bijdrage te kennen. Uw identificatie- en contactgegevens worden door Amonis verwerkt, om u de betalingsgegevens toe te sturen of contact met u op te nemen.

Overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

In overeenstemming met artikel 26 van de verordening bepalen Amonis OFP en Amonis bv samen de doeleinden en middelen van de verwerking, zij hebben hiervoor een overeenkomst ondertekend tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. De overeenkomst is van kracht voor de duur van de verwerking van persoonsgegevens.

In deze overeenkomst wordt overeengekomen dat Amonis bv ervoor zorgt dat de toestemming van de betrokkene wordt verkregen. Bij het verzamelen van gegevens van leden, brengt Amonis BV informatie onder de aandacht van leden met betrekking tot de verwerking van hun persoonlijke gegevens. Bij vereffening van het overlevingspensioen zal Amonis OFP de begunstigden informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens. Verzoeken om rechten worden gecentraliseerd bij de privacydienst van Amonis OFP, het contactpunt voor verzoeken van kandidaat-aangeslotenen, leden en begunstigden. De opvolging van klachten van betrokkenen wordt gegroepeerd en verwerkt door de privacydienst.