BEVEK Mededelingen

Roerende voorheffing van toepassing in de BEVEK

De wet van 26 december 2015 inzake maatregelen ter bevordering van werkgelegenheid en koopkracht heeft de belasting op inkomsten uit roerende goederen hervormd. Dit nieuw fiscaal regime is sinds 1 januari 2017 van toepassing voor bepaalde aandeelhouders van de BEVEK.

De roerende voorheffing is algemeen verhoogd tot 30%.

CACEIS Belgium nv, de administratieve en financiële agent van Amonis BEVEK, is in haar hoedanigheid van financieel tussenpersoon verantwoordelijk voor de betaling van roerende inkomsten die onder het toepassingsgebied van deze wetgeving vallen. Via deze mededeling willen wij u thans een overzicht geven van de praktische uitwerking van de nieuwe regelgeving.

Welke roerende inkomsten van de aandeelhouders van de BEVEK vormen het voorwerp van deze fiscale aanpassingen?

  • De roerende inkomsten zoals gedefinieerd in artikel 19bis van het WIB ’92 die verwezenlijkt worden bij de omzetting, verkoop,... van de aandelen door de aandeelhouder (voorheffing van 30%). Deze heffing is enkel van toepassing op de compartimenten van de BEVEK die over het Europees paspoort beschikken en die meer dan 25% van hun vermogen (wet van 13 december 2012, houdende fiscale en financiële bepalingen) rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen (overeenkomstig artikel 19bis WIB’92) beleggen of kunnen beleggen.
  • Dividenden die uitgekeerd worden door de BEVEK (voorheffing van 30%).

Fiscaliteit

Indien de belegger-natuurlijke persoon bij de inkoop door een compartiment van de BEVEK of bij de gehele (in geval van vereffening) of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van een compartiment dat meer dan 25% van zijn vermogen rechtstreeks of onrechtstreeks belegt in schuldvorderingen (overeenkomstig artikel 19bis WIB ’92) een meerwaarde realiseert, zal hij een roerende voorheffing moeten betalen van 30% op de inkomsten (programmawet 27 december 2012).

Afschaffing aandelen aan toonder

De raad van bestuur van Amonis nv (hierna de Vennootschap) deelt aan haar aandeelhouders mee dat de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 27 december 2007 heeft beslist (i) om de uitgifte van aandelen aan toonder door de Vennootschap met ingang van 27 december 2007 te beëindigen en de toonderaandelen volledig af te schaffen en (ii) als een gevolg van de beslissing onder (i) tot de verplichte omzetting van de bestaande aandelen aan toonder van de Vennootschap in aandelen op naam met ingang van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 27 december 2007. De statuten werden in overeenstemming hiermee gewijzigd.

De bestaande aandeelhouders, die aandelen aan toonder bezitten, worden verzocht hun aandelen aan toonder af te geven voor 1 januari 2008 en om een overeenkomstige inschrijving in het register van aandelen op naam te verzoeken bij ontstentenis waarvan de maatschappelijke rechten verbonden aan deze aandelen zullen worden opgeschort vanaf 1 januari 2008 tot aan de effectieve afgifte van de aandelen en de inschrijving ervan in het aandelenregister.

Om de afgifte en overeenkomstige inschrijving te bewerkstelligen, moeten de aandeelhouders zich wenden:

  • in het geval van aandelen aan toonder op effectenrekening: tot de financiële instelling waar hun effectenrekening is gevestigd met het verzoek om de administratief agent van de Vennootschap te contacteren om de materiële afwikkeling te doen.
  • in geval van aandelen aan toonder, al dan niet op effectenrekening: tot de administratief agent van de Vennootschap, met name CACEIS Belgium sa, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 320, schriftelijk of per telefoon, e-mail: registrar.be@caceis.com, tel. +32 (0)2/209 26 40

Verdere inlichtingen omtrent de verplichte omzetting van de bestaande aandelen aan toonder en een kosteloze kopie van de volledige gecoördineerde tekst van de statuten kunnen verkregen worden via Amonis nv, de Jamblinne de Meuxplein 4, 1030 Brussel, tel. 02/738 00 27, e-mail bevek@amonis.be.

Contacteer ons