uw toekomst verdient een expert

De groep Amonis bestaat uit twee aparte bedrijven die zijn verbonden door een kostendelende vereniging: Amonis OFP en Amonis CVBA. Amonis OFP is een instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen die handelt als Organisme voor de Financiering van Pensioenen (OFP). Amonis OFP levert pensioenprestaties in verband met de beroepsactiviteit van medische en vrije beroepen. Amonis CVBA oefent makelaarsactiviteiten uit. Hierdoor kan Amonis CVBA zich bezighouden met de distributie van pensioenprestaties van Amonis OFP alsook, in samenwerking met andere partners - verzekeringsmaatschappijen - verzekeringscontracten aanbieden voor professionele BA, hospitalisatie, auto en andere. Amonis CVBA heeft geen enkele productieverbintenis met zijn partners afgesloten.

De AssurMifid-gedragsregels vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (1)  en zijn koninklijke besluiten tot uitvoering. Daardoor heeft de Belgische wetgever het toepassingsgebied naar de verzekeringssector uitgebreid. Het doel van deze wetgeving is de bescherming van de klant in de financiële sector en verzekeringssector te versterken.

In overeenstemming met de fundamentele Mifid-gedragsregel, stellen onze adviseurs alles in het werk om op eerlijke, rechtvaardige en professionele wijze zich voor de belangen van hun cliënten in te zetten. De Mifid wetgeving heeft ook een zorgplicht en informatieplicht in hoofde van de dienstverleners  ingevoerd. De zorgplicht vraagt de dienstverlener dat het door de dienstverlener voorgestelde product voldoet aan de eisen en behoeften van de klant. Uw adviseur zal u verschillende vragen stellen om uw verzekeringsbehoeften en -vereisten te definiëren en een product voor te stellen dat is aangepast aan uw behoeften. Wat de informatieplicht betreft, zal u informatie krijgen over de dienstverlener, zijn diensten en het verzekeringscontract waarop deze diensten betrekking hebben, zodat u een geïnformeerde beslissing kan nemen over het afsluiten van een contract.

In overeenstemming met de AssurMiFID-regelgeving, zijn de gedragsregels van toepassing op alle verzekeringen, met uitzondering van verzekeringen aanvullend pensioen en groepsverzekeringen.

Hieronder vindt u informatie over ons bedrijf en ons beleid dat is opgezet conform aan AssurMifid. 

1. Algemene informatie

Wij leveren diensten van verzekeringsbemiddeling. Deze kunnen bestaan uit het verstrekken van advies bij een of meer verzekeringscontract(en) en/of het voorleggen of voorstellen van verzekeringscontracten, het uitvoeren van andere voorbereidende werken bij het afsluiten van een of meer verzekeringscontract(en), het afsluiten van verzekeringscontracten of het bijdragen aan het beheer of de uitvoering van een of meer verzekeringscontract(en).

Lijst met takken waarvoor we bemiddelingsdiensten mogen uitvoeren:

01a Ongevallen
02 Ziekte
03 Voertuigcasco, met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
08 Brand en natuurrampen
10a Verplichte verzekering inzake BA motorrijtuigen
10b BA vervoerder
13 Algemene BA
17 Rechtsbijstand
21 Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
22 Bruidsschat- en geboorteverzekeringen 
23 Levensverzekeringen, in verband met  beleggingsfondsen
24 De in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande verzekering genaamd "‘permanent health insurance" (niet opzegbare ziekteverzekering van lange duur)
25 Tontineverrichtingen
26 Kapitalisatieverrichtingen
27 Beheer van collectieve pensioenfondsen
28  De verrichtingen zoals bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk 1 van de Franse Verzekeringswet
29 De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Lidstaat en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd.

 

2. Beleid voor beheer van belangenconflicten

In het kader van de AssurMifid-regelgeving heeft Amonis CVBA een beleid opgesteld voor het beheer van belangenconflicten. Hiermee willen we in de eerste plaats eerlijk, billijk en professioneel handelen en uw belangen zo goed mogelijk dienen. Dit document bevat de maatregelen die zijn genomen om belangenconflicten die zich kunnen voordoen in het kader van onze makelaarsactiviteiten, te identificeren en te beheren.

Identificatie van potentiële belangenconflicten
Een belangenconflict is de situatie waarin Amonis CVBA profijt zou kunnen halen uit een situatie ten nadele van een cliënt. Er werd een lijst met potentiële belangenconflicten opgesteld. Deze werd opgesteld rekening houdend met elke activiteit die een risico inhoudt voor de belangen van cliënten. Dit beoogt belangenconflicten tussen Amonis CVBA en haar cliënten, alsook tussen de cliënten onderling.

Er werd rekening gehouden met de volgende situaties:

Beheer van belangenconflicten
De volgende organisatorische en administratieve maatregelen werden getroffen om belangenconflicten te voorkomen en, in voorkomend geval, te beheren:

Register van belangenconflicten
Anders dan de lijst met potentiële belangenconflicten bevat het register alle belangenconflicten die zich hebben voorgedaan en aan de Compliance Officer zijn gemeld. Dit register wordt regelmatig vernieuwd.

Informatie voor cliënten
Indien er een ernstig risico bestaat dat de belangen van de cliënt(en) worden geschaad, zal Amonis contact opnemen om hen hierover te informeren. Het is dan aan de cliënt om een beslissing te nemen over de bemiddelingsdienst die het voorwerp van het belangenconflict is.

3. Vergoedingsbeleid

In het kader van zijn makelaarsactiviteiten wordt Amonis CVBA vergoed in de vorm van commissies die deel uitmaken van de door de cliënt betaalde premie. Er wordt geen beheercommissie betaald.

Door Amonis CVBA betaalde of ontvangen vergoedingen
In het kader van Circulaire FSMA_2014_2_2 worden drie categorieën van vergoedingen aanvaard met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Hieronder vindt u de commissies die door verzekeringsmaatschappijen zijn betaald aan Amonis CVBA:

Beleid inzake vergoedingen aan werknemers van Amonis CVBA
Ons bureau werkt met vaste en variabele vergoedingen. De toegekende variabele vergoeding houdt rekening met alle activiteiten van de werknemer en zijn niet gekoppeld aan de realisatie van commerciële doelstellingen in het kader van de verkoop van specifieke producten. Daarnaast is deze vergoeding gebaseerd op de naleving van de kwalitatieve criteria zoals de geschiktheid van het product voor de behoeften van de cliënt.

Onze medewerkers ontvangen geen enkele incentive.

Beleid inzake geschenken en andere voordelen
In overeenstemming met onze Gedragscode is het voor medewerkers ten strengste verboden om zich te laten betalen voor de diensten die ze in naam van Amonis aan derden hebben geleverd. Medewerkers mogen van andere medewerkers, cliënten of andere derden geen relatiegeschenken of uitnodigingen aanvaarden in ruil voor een geleverde dienst.

Wenst u meer informatie over onze belangenconflicten- of vergoedingsbeleid? Neem dan contact op met onze Compliance Officer via compliance@amonis.be.

4. Bijkomende informatie

Communicatiekanalen met de Vennootschap
U kunt ons contacteren via de telefoon, via mail of per post. U kunt ook langskomen op ons kantoor.
Indien u een e-mailadres hebt opgegeven, communiceren wij zoveel mogelijk via deze weg.

Talen waarin we met u communiceren
Afhankelijk van de wens van de cliënt verloopt de communicatie in het Frans of het Nederlands.

Aard en frequentie van de documenten met betrekking tot de dienstverlening
Elk jaar ontvangt u een rapport met daarin alle activiteiten van verzekeringsbemiddeling die wij voor u hebben uitgevoerd.

Klachtenbehandeling
Indien u een klacht hebt over het beheer van uw contract, kunt u ons per post of via mail contacteren.  Wanneer we er niet in slagen om de klacht samen op te lossen, kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen met zetel in  de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel – Tel. 02/547.58.71 – Fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.aswww.ombudsman.as.

Opstelling van uw cliëntendossier
Uw gegevens zijn in uw cliëntendossier bewaard.  Dit dossier bevat uw aansluitingsdocumenten, andere documenten met betrekking tot uw verzekeringsovereenkomsten en de AssurMifid formulieren die u eerder ingevuld hebt.

Vertrouwelijkheid van gegevens
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de wettelijke bepalingen ter zake. Uw gegevens worden verzameld, behandeld en gebruikt op de manier en voor de doeleinden zoals beschreven in de Privacynota van Amonis OFP die beschikbaar is op http://www.amonis.be of op verzoek, en dit met het oog op het afsluiten en beheren van uw contract(en), aanvragen voor tussenkomst en klachten en in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Uw gegevens worden doorgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij die belast is met het verzekeringscontract dat u uitdrukkelijk hebt afgesloten.

 Onze vergunning bij de FSMA
Amonis CVBA is een verzekeringsmakelaar, ingeschreven onder het nummer 049644 A-B in het register van verzekeringstussenpersonen gehouden door de FSMA waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in de Congresstraat 12 - 14 te 1000 Brussel – http://www.fsma.be/.

Informatie over ons bedrijf
Amonis CVBA
Notelaarsstraat 262
1030 Schaarbeek
Ondernemingsnummer: 0475.542.795
Tel.: 0800/96 119 – E-mail: info@amonis.be - Website: http://www.amonis.be/