uw toekomst verdient een expert

Kinesitherapeuten: overeenkomst 2017

vrijdag 3 maart 2017

Het verzekeringscomité heeft een voorstel van Overeenkomst M17 gecreëerd. Het RIZIV zal dit voorstel de komende dagen individueel  naar alle kinesitherapeuten verzenden. Gelieve uw  standpunt ten opzichte van dit voorstel kenbaar te maken aan de hand van  de aanwijzingen op deze brief.

Lees meer

Wettelijke moederschapsrust voor zelfstandigen op 1 januari 2017, twee nieuwigheden

vrijdag 13 januari 2017

De moederschapsrust voor zelfstandigen wordt opgetrokken van 8 weken naar 12 weken. Drie weken blijven verplicht op te nemen: een week voor de geboorte en twee weken erna. De facultatieve weken worden dus van 5 naar 9 verlengd. Deze facultatieve weken kunnen nu ook halftijds opgenomen worden; de zelfstandige ontvangt in dit geval de helft van de wekelijkse uitkering.

De zelfstandigen moeten hun sociale bijdragen met betrekking tot de trimester na de bevalling niet betalen.

Verhoging van de moederschapsuitkeringen die Amonis stort in het kader van het Sociaal VAP

Moederschapsuitkeringen die bij het Sociaal VAP van Amonis behoren en die bij een bevalling worden gestort, werden op 1 januari 2017 verhoogd:

  • het forfaitaire bedrag op de bankrekening van de jonge moeder wordt verhoogd van 295 naar 442,50 euro;
  • het supplement op de pensioenrekening wordt door de gemiddelde bijdrage bepaald die nu herleid is tot 12 weken in plaats van 8 weken.

Lees meer

Maximale VAP bijdrage in 2017

dinsdag 3 januari 2017

U kan voor het jaar 2017 tot 3.598,05 euro storten en fiscaal aftrekken in het Sociaal VAP. Voor het Gewoon VAP komt dit neer op  3.127,24 euro.

Hoe sneller u stort, hoe sneller u profiteer van het rendement.

Lees meer

Logopedisten: sociale voordelen vanaf 2016

woensdag 7 december 2016

Vrijdag 2 december 2016 werd het Koninklijk Besluit over de sociale voordelen RIZIV voor logopedisten gepubliceerd. U hebt recht op de sociale voordelen 2016 indien u in 2016 geconventioneerd bent (zelfstandige, loontrekkende of ambtenaar).

Zich conventioneren houdt, onder andere, in dat u de honoraria respecteert die in de conventie zijn opgenomen. Ter compensatie ontvangt u van het RIZIV de sociale voordelen: een bedrag voor het financieren van een aanvullende sociale zekerheid. Dit is ofwel een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen ofwel een dekking gewaarborgd inkomen tegen werkonbekwaamheid. Dit contract moet ondertekend zijn in het jaar overeenkomstig met de sociale voordelen, namelijk in 2016 voor het gebruik van uw sociale voordelen 2016.

Bovendien moet uw beroepsactiviteit zich tussen bepaalde drempels situeren. Meer informatie over de activiteitsdrempels op Sociale voordelen RIZIV.

Om de sociale voordelen te bekomen, moet u een formulier invullen en dit binnen strikte termijnen terugsturen. Amonis begeleidt u door alle administratieve stappen: we sturen u het vooraf ingevulde document en controleren het voordat wij het tijdig aan het RIZIV bezorgen. U hoeft zich hierover verder geen zorgen meer te maken.

Indien u geconventioneerd bent, contacteer ons zodat u zo snel mogelijk in orde bent.

Lees meer

Uw aanvullende pensioenrechten op Mypension.be

dinsdag 6 december 2016

Sinds 6 december 2016 is de databank over tweedepijlerpensioenen, kortweg DB2P, toegankelijk voor alle burgers. Of u nu zelfstandige, loontrekkende of bedrijfsleider bent, u kan nu het geheel van uw opgebouwde aanvullende pensioenrechten binnen de 2de pijler op mypension.be raadplegen. Bent u ambtenaar, dan kan u daar ook de verschillende elementen vinden die betrekking hebben op uw VAP Amonis.

Lees meer

Verpleegkundigen: sociale voordelen vanaf 2017

vrijdag 19 augustus 2016

Geconventioneerde verpleegkundigen hebben nu, net als andere medische beroepen, recht op sociale voordelen RIZIV*.

Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op deze sociale voordelen RIZIV?

  • U moet als zelfstandige in hoofdberoep buiten het ziekenhuismilieu werken.
  • U  bent geconventioneerd. Dit wil zeggen dat u onder andere de honoraria respecteert die in de conventie zijn opgenomen.
  • Uw beroepsactiviteit geeft aanleiding geeft tot een terugbetaling aan uw patiënten tussen €33.000 en €150.000 en dit binnen artikel 8 van de nomenclatuur.

Hoeveel bedragen de sociale voordelen RIZIV?

Totaal bedrag* dat jaarlijks aan uw patiënten wordt terugbetaald Bedrag sociale voordelen*
van 33.000 tot 150.000 euro 500 euro

In uw promotiejaar, worden de voorwaarden en het bedrag van de sociale voordelen verlaagd, en dit evenredig met uw toetredingsperiode tot de conventie tijdens dit jaar.

Wat kan u met dit bedrag doen?

De sociale voordelen kunnen enkel gebruikt worden voor het financieren van een aanvullende sociale zekerheid. Dit is ofwel een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen ofwel een dekking gewaarborgd inkomen tegen werkonbekwaamheid. Dit contract moet ondertekend zijn in het jaar overeenkomstig met de sociale voordelen, namelijk in 2016 voor het gebruik van uw sociale voordelen 2016.

Hoe de sociale voordelen bekomen?

Om de sociale voordelen te bekomen, moet u een formulier invullen en dit binnen een strikte termijnen terugsturen. Amonis begeleidt u door alle administratieve stappen: we sturen u het vooraf ingevulde document en controleren het voordat wij het tijdig aan het RIZIV bezorgen. U hoeft zich hierover verder geen zorgen meer te maken. Indien u geconventioneerd bent, contacteer ons zodat u zo snel mogelijk in orde bent.

*Op basis van ontwerp Koninklijk Besluit

Lees meer

Geconventioneerde artsen: activiteitsdrempels worden vastgelegd voor uw sociale voordelen RIZIV 2017

donderdag 18 augustus 2016

Uw recht op de sociale voordelen zal vanaf 2017 aan de voorwaarde onderworpen zijn dat u een minimale beroepsactiviteit moet uitoefenen. Twee activiteitsdrempels – een “bovendrempel” en een verlaagde drempel – uitgedrukt in terugbetaalde bedragen aan de patiënten, werden vastgelegd voor elke specialisatie en zullen elk jaar worden geactualiseerd. Voor de huisarts bijvoorbeeld bedraagt in 2017 de “bovendrempel” 25.000 euro en de verlaagde drempel 12.500 euro. De vergelijking van uw activiteit met deze drempels betreft uw prestaties van twee jaar geleden. Om uw recht op de sociale voordelen 2017 te bepalen, zal uw activiteit in 2015 vergeleken worden met de drempels van 2017. Als u geconventioneerd bent, zal het RIZIV u, tijdens de procedure, persoonlijk op de hoogte brengen van het terugbetaalde bedrag aan uw patiënten twee jaar geleden. Als RIZIV u op de hoogte brengt dat u geen recht hebt op de sociale voordelen RIZIV, krijgt u 60 dagen de tijd om de beslissing aan te vechten. Dit doet u door een aangetekende brief naar het RIZIV te verzenden met bepaalde specifieke elementen.

De volledig geconventioneerde arts zal recht hebben op:

  • het volledige bedrag van de sociale voordelen (4.790,23 euro in 2017), indien zijn activiteit minstens overeenstemt met de bovendrempel ;
  • het gedeeltelijk bedrag van de sociale voordelen  (2.259,67 euro in 2017), indien zijn activiteit zich situeert tussen de bovendrempel en de verlaagde drempel ;
  • hij heeft geen recht op de sociale voordelen, indien zijn activiteit de verlaagde drempel niet bereikt.

De gedeeltelijk geconventioneerde arts heeft recht op de gedeeltelijke sociale voordelen (2.259,67 euro in 2017) indien zijn activiteit in 2015 minstens de verlaagde drempel bereikt, maar ook wanneer deze de bovendrempel bereikt of overschrijdt (en indien hij voldoet aan de voorwaarden voor gedeeltelijke conventionering, die ongewijzigd zijn gebleven).

Het nieuwe Koninklijk Besluit voorziet geen maximumdrempel waarboven de arts geen recht meer heeft op de sociale voordelen.

Dagen inactiviteit wegens ziekte, ongeval, moederschaps- of vaderschapsverlof kunnen de referentiedrempels verhoudingsgewijs verlagen.  

De drempels worden niet toegepast in het promotiejaar, tijdens de stagejaren en in de 5 jaar die volgen op het behalen van de erkenning. Artsen, waarvan het stageplan wordt goedgekeurd, zullen tijdens het promotiejaar recht hebben op het volledige bedrag van de sociale voordelen. Indien hun plan niet goedgekeurd is, hebben ze recht op een pro rata bedrag in functie van de datum waarop ze hun definitief RIZIVnummer hebben gekregen.

Lees meer

Winstdeelname 2015

maandag 30 mei 2016

De leden van Amonis kunnen profiteren van een winstdeelname die hun globaal nettorendement op 3,25% brengt voor het Sociaal VAP en 3,20% voor het Gewoon VAP.

Lees meer

Geconventioneerde artsen : uitstel van de activiteitsdrempels tot 2017

maandag 8 februari 2016

Als gevolg van de vele vragen en opmerkingen van artsen aan het RIZIV, werd de voorwaarde van minimale activiteit om recht te hebben op de sociale voordelen RIZIV uitgesteld tot 2017.

Het ontwerp van Koninklijk Besluit met twee activiteitsdrempels – een “bovendrempel” en een verlaagde drempel – uitgedrukt in terugbetaalde bedragen aan de patiënten en vastgelegd voor elke specialisatie, zal opnieuw in de commissie artsen-ziekenfondsen besproken worden. Het recht op het volledige bedrag tijdens het promotiejaar wordt eveneens uitgesteld. De nieuwe regelgeving zal vanaf 2017 in werking treden.

Voor 2016 zijn  volgende bedragen voorzien :
- 4.790,23 euro* voor volledige conventionering
- 2.259,67 euro* voor gedeeltelijke conventionering.

Het aanvraagdocument blijft dus ongewijzigd.

* bedragen te bevestigen door publicatie in het Belgische Staatsblad

Lees meer