uw toekomst verdient een expert

Maximale VAP bijdrage in 2019

dinsdag 8 januari 2019

Voor 2019 mag u maximaal 3.747,19 euro storten voor uw sociaal VAP (bij een geïndexeerd beroepsinkomen vanaf 39.863,74 euro). Amonis is trots dat de basisinterest ook voor 2019 1,6% bedraagt, eventueel aangevuld met een winstdeelname.

Voor het Gewoon VAP kan u maximaal 3.256,87 euro storten (bij een geïndexeerd beroepsinkomen vanaf 39.863,74 euro). Ook in 2019 behoudt Amonis voor het Gewoon VAP een aantrekkelijke basisinterest: 1,4%, eventueel aangevuld met een winstdeelname.

Hoe sneller u stort, hoe sneller u profiteer van het rendement.

Lees meer

3,25%* rendement in 2017

donderdag 31 mei 2018

Opnieuw beloont Amonis uw trouw door u voor 2017 een globaal nettorendement toe te kennen dat behoort tot de beste op de markt:

 • 3,25% in sociaal VAP*
 • 3,20% in gewoon VAP

 

* Minimumrendement op de totale individuele rekening, conform de beslissing van de Algemene Vergadering van 26 mei 2018.

Lees meer

GDPR

donderdag 24 mei 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming  (beter gekend onder de naam « GDPR ») is in werking getreden op 25 mei 2018. Dit Reglement verbetert de transparantie van de verwerking van persoonsgegevens en de controle door de betrokken personen op het gebruik van hun gegevens door de ondernemingen.
In dat kader hebben wij onze nota Persoonlijke Levenssfeer herzien, opdat u beter de verwerking van uw persoonsgegevens begrijpt. Hierbij de belangrijkste wijzigingen die we hebben aangebracht:

 • Amonis is de Verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens. 
 • Als lid van Amonis worden uw gegevens behandeld op basis van verschillende wettelijke gronden en voor diverse doeleinden :

     •  In het kader van de uitvoering van het contract en voor het nemen van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld voor het beheer van uw contract en de betaling van de bijdragen ;
     •  krachtens de wettelijke verplichtingen die worden opgelegd inzake het aanvullend pensioen ;
     •  op basis van het legitiem belang van Amonis om misbruik en fraude te voorkomen of om u producten voor te stellen die u zouden kunnen interesseren ;
     •  mits uw toestemming voor de verwerking van uw medische gegevens.

 • De gegevens worden bewaard zolang de contractuele relatie bestaat en tot eventuele rechtsvorderingen worden bevolen, behalve indien de wet hier anders over beschikt.
 • U beschikt over volgende rechten : het recht op inzage in uw persoons-gegevens, het recht op verbetering, het recht op verwijdering, het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van de gegevens, het recht op intrekking van de toestemming en het recht om zich te verzetten tegen de verwerking. 
 • Indien u vragen hebt of een recht wenst uit oefenen, kunt u ons contacteren via  e-mail :privacy@amonis.be of per brief aan Amonis OFP, dienst Privacy, de Jamblinne de Meuxplein 4, 1030 Brussel. 
 • U kan ook de Afgevaardigde voor de Gegevensbescherming van Amonis contacteren op volgend adres : dpo@3headedgiant.be.

Voor meer informatie kan u onze nota Pesoonlijke Levenssfeer raadplegen op onze pagina Privacy.

Lees meer

Sociale voordelen verpleegkundigen

donderdag 29 maart 2018

Het RIZIV heeft beslist om de deadline voor de aanvraag sociale voordelen RIZIV voor de verpleegkundigen met twee weken te verlengen. Dit wil zeggen dat de aanvragen, voor zowel 2016 als voor 2017, ten laatste op 13 april 2018 moeten toekomen bij het RIZIV.

Lees meer

Ontdek het nieuwe pensioenproduct: de POZ

donderdag 8 maart 2018

Binnenkort kan u als zelfstandig natuurlijk persoon genieten van een nieuw fiscaal vehikel om uw aanvullend pensioen op te bouwen.

Ook al blijft het VAP fiscaal de meest voordelige formule, de maximale bijdrage blijft beperkt tot € 3.666,85 per jaar. De POZ (de tegenhanger van de Individuele Pensioentoezegging voor zelfstandige bedrijfsleiders) geeft u dus de mogelijkheid om de opbouw van uw aanvullend pensioen op een voordelige manier aan te vullen.

UW VOORDELEN:

 • aanvullend op uw VAP
 • een potentieel hogere bijdrage: berekend volgens de “80%-regel”
 • fiscaal aftrekbare bijdrage: u recupereert 30%
 • minimale belasting van uw pensioenkapitaal : 10% na de parafiscale inhoudingen

U KUNT HIERVAN PROFITEREN:

 • indien u zelfstandige in hoofdberoep bent – of in bijberoep gedurende minstens 3 jaar – handelend als natuurlijk persoonlijk
 • en u hebt uw wettelijk pensioen niet opgenomen


WAT ZIJN DE VOLGENDE STAPPEN?
De wet voorziet dat POZ contracten vanaf eind juni 2018 ondertekend kunnen worden. Ondertussen keurt de Algemene Vergadering van Amonis in mei het POZ-reglement goed.

Hou er ook rekening mee dat u over uw fiscale aangifte voor 2017 moet beschikken om een POZ af te sluiten.

Ten gepaste tijden zal Amonis contact opnemen met zijn leden om deze nieuwe opportuniteit van een contract POZ voor te stellen.

 

Lees meer

Geconventioneerde artsen: activiteitsdrempels voor uw sociale voordelen RIZIV 2018

maandag 12 februari 2018

Uw recht op de sociale voordelen is sinds 2017 aan de voorwaarde onderworpen dat u een minimale beroepsactiviteit moet uitoefenen. Twee activiteitsdrempels – een “bovendrempel” en een verlaagde drempel – uitgedrukt in terugbetaalde bedragen aan de patiënten, zijn vastgelegd voor elke specialisatie. Voor de huisarts bijvoorbeeld bedraagt de “bovendrempel” 2018  25.000 euro (zoals in 2017) en de verlaagde drempel 12.500 euro. De vergelijking van uw activiteit met deze drempels betreft uw prestaties van twee jaar geleden. Om uw recht op de sociale voordelen 2018 te bepalen, zal uw activiteit in 2016 vergeleken worden met de drempels van 2018. Als u geconventioneerd bent, zal het RIZIV u, tijdens de procedure, persoonlijk op de hoogte brengen van het terugbetaalde bedrag aan uw patiënten twee jaar geleden. Als RIZIV u op de hoogte brengt dat u geen recht hebt op de sociale voordelen RIZIV, krijgt u 60 dagen de tijd om de beslissing aan te vechten. Dit doet u door een aangetekende brief naar het RIZIV te verzenden met bepaalde specifieke elementen.

De volledig geconventioneerde arts zal recht hebben op:

 • het volledige bedrag van de sociale voordelen (4.870,71 euro * in 2018), indien zijn activiteit minstens overeenstemt met de bovendrempel ;
 • het gedeeltelijk bedrag van de sociale voordelen  (2.297,63 euro * in 2018), indien zijn activiteit zich situeert tussen de bovendrempel en de verlaagde drempel ;
 • hij heeft geen recht op de sociale voordelen, indien zijn activiteit de verlaagde drempel niet bereikt.

De gedeeltelijk geconventioneerde arts heeft recht op de gedeeltelijke sociale voordelen (2.297,63 euro * in 2018) indien zijn activiteit in 2016 minstens de bovendrempel bereikt of overschrijdt (en indien hij voldoet aan de voorwaarden voor gedeeltelijke conventionering, die ongewijzigd zijn gebleven).

Er bestaat geen maximumdrempel waarboven de arts geen recht meer heeft op de sociale voordelen.

Dagen inactiviteit wegens ziekte, ongeval, moederschaps- of vaderschapsverlof kunnen de referentiedrempels verhoudingsgewijs verlagen.

De drempels worden niet toegepast in het promotiejaar, tijdens de stagejaren en in de 5 jaar die volgen op het behalen van de erkenning. Artsen, waarvan het stageplan wordt goedgekeurd, zullen tijdens het promotiejaar recht hebben op het volledige bedrag van de sociale voordelen. Indien hun plan niet goedgekeurd is, hebben ze recht op een pro rata bedrag in functie van de datum waarop ze hun definitief RIZIVnummer hebben gekregen.
          
(*) Te bevestigen door KB

Lees meer

Sociale voordelen RIZIV Artsen 2018-2019

vrijdag 9 februari 2018

De Ministerraad heeft op 2 februari het nieuwe Akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019 goedgekeurd.
Dit akkoord zal op 13 februari gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De leden van Amonis zullen geïnformeerd worden over de volgende stappen.

Lees meer

Maximale VAP bijdrage in 2018

dinsdag 2 januari 2018

Voor 2018 mag u maximaal 3.666,85 euro storten voor uw sociaal VAP (bij een beroepsinkomen vanaf 39.009,06 euro). Amonis is trots dat de basisinterest ook voor 2018 1,6% bedraagt, eventueel aangevuld met een winstdeelname.

Voor het Gewoon VAP kan u maximaal 3.187,04 euro storten (bij een beroepsinkomen vanaf 39.009,06 euro). Ook voor het Gewoon VAP in 2018 behoudt Amonis een aantrekkelijke basisinterest: 1,4%, eventueel aangevuld met een winstdeelname.

Hoe sneller u stort, hoe sneller u profiteer van het rendement.

Lees meer

Sociale voordelen RIZIV voor verpleegkundigen

vrijdag 15 december 2017

Het Koninklijk Besluit (KB) dat stelt dat verpleegkundigen recht hebben op de sociale voordelen RIZIV zal binnenkort worden ondertekend door Minister De Block. Hierna wordt het KB in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en zijn de sociale voordelen voor verpleegkundigen wettelijk vastgelegd.

Indien dit KB nog dit jaar gepubliceerd wordt, zullen de aanvragen sociale voordelen  voor 2016 en 2017 tussen  01/01/2018 en 31/03/2018 ingediend moeten worden.
We houden onze leden steeds op de hoogte en zullen u ook tijdig  informeren over de deadlines en de procedure voor het ontvangen van de sociale voordelen RIZIV.

Wat zijn de voorwaarden om de sociale voordelen RIZIV te ontvangen?

 • U bent een verpleegkundige die als zelfstandige in hoofdberoep buiten het ziekenhuismilieu werkt.
 • U bent geconventioneerd.
 • Uw beroepsactiviteit moet aanleiding geven tot ten minste 33.000 euro terugbetaling aan uw patiënten in dat jaar en dit binnen artikel 8 van de nomenclatuur.
 • Deze terugbetaling aan uw patiënten mag ook niet meer dan 150.000 euro bedragen.

Kent u het bedrag niet dat werd terugbetaald aan uw patiënten?

U kan deze vraag stellen aan de bevoegde instanties bij het RIZIV op het volgende mailadres:  info-rdq@riziv.fgov.be.

Totaal bedrag dat jaarlijks aan uw patiënten wordt terugbetaald Bedrag sociale voordelen
van 33.000 tot 150.000 euro 500 euro

 

Lees meer