uw toekomst verdient een expert

Sociale voordelen verpleegkundigen

donderdag 29 maart 2018

Het RIZIV heeft beslist om de deadline voor de aanvraag sociale voordelen RIZIV voor de verpleegkundigen met twee weken te verlengen. Dit wil zeggen dat de aanvragen, voor zowel 2016 als voor 2017, ten laatste op 13 april 2018 moeten toekomen bij het RIZIV.

Lees meer

Ontdek het nieuwe pensioenproduct: de POZ

donderdag 8 maart 2018

Binnenkort kan u als zelfstandig natuurlijk persoon genieten van een nieuw fiscaal vehikel om uw aanvullend pensioen op te bouwen.

Ook al blijft het VAP fiscaal de meest voordelige formule, de maximale bijdrage blijft beperkt tot € 3.666,85 per jaar. De POZ (de tegenhanger van de Individuele Pensioentoezegging voor zelfstandige bedrijfsleiders) geeft u dus de mogelijkheid om de opbouw van uw aanvullend pensioen op een voordelige manier aan te vullen.

UW VOORDELEN:

 • aanvullend op uw VAP
 • een potentieel hogere bijdrage: berekend volgens de “80%-regel”
 • fiscaal aftrekbare bijdrage: u recupereert 30%
 • minimale belasting van uw pensioenkapitaal : 10% na de parafiscale inhoudingen

U KUNT HIERVAN PROFITEREN:

 • indien u zelfstandige in hoofdberoep bent – of in bijberoep gedurende minstens 3 jaar – handelend als natuurlijk persoonlijk
 • en u hebt uw wettelijk pensioen niet opgenomen


WAT ZIJN DE VOLGENDE STAPPEN?
De wet voorziet dat POZ contracten vanaf eind juni 2018 ondertekend kunnen worden. Ondertussen keurt de Algemene Vergadering van Amonis in mei het POZ-reglement goed.

Hou er ook rekening mee dat u over uw fiscale aangifte voor 2017 moet beschikken om een POZ af te sluiten.

Ten gepaste tijden zal Amonis contact opnemen met zijn leden om deze nieuwe opportuniteit van een contract POZ voor te stellen.

 

Lees meer

Geconventioneerde artsen: activiteitsdrempels voor uw sociale voordelen RIZIV 2018

maandag 12 februari 2018

Uw recht op de sociale voordelen is sinds 2017 aan de voorwaarde onderworpen dat u een minimale beroepsactiviteit moet uitoefenen. Twee activiteitsdrempels – een “bovendrempel” en een verlaagde drempel – uitgedrukt in terugbetaalde bedragen aan de patiënten, zijn vastgelegd voor elke specialisatie. Voor de huisarts bijvoorbeeld bedraagt de “bovendrempel” 2018  25.000 euro (zoals in 2017) en de verlaagde drempel 12.500 euro. De vergelijking van uw activiteit met deze drempels betreft uw prestaties van twee jaar geleden. Om uw recht op de sociale voordelen 2018 te bepalen, zal uw activiteit in 2016 vergeleken worden met de drempels van 2018. Als u geconventioneerd bent, zal het RIZIV u, tijdens de procedure, persoonlijk op de hoogte brengen van het terugbetaalde bedrag aan uw patiënten twee jaar geleden. Als RIZIV u op de hoogte brengt dat u geen recht hebt op de sociale voordelen RIZIV, krijgt u 60 dagen de tijd om de beslissing aan te vechten. Dit doet u door een aangetekende brief naar het RIZIV te verzenden met bepaalde specifieke elementen.

De volledig geconventioneerde arts zal recht hebben op:

 • het volledige bedrag van de sociale voordelen (4.870,71 euro * in 2018), indien zijn activiteit minstens overeenstemt met de bovendrempel ;
 • het gedeeltelijk bedrag van de sociale voordelen  (2.297,63 euro * in 2018), indien zijn activiteit zich situeert tussen de bovendrempel en de verlaagde drempel ;
 • hij heeft geen recht op de sociale voordelen, indien zijn activiteit de verlaagde drempel niet bereikt.

De gedeeltelijk geconventioneerde arts heeft recht op de gedeeltelijke sociale voordelen (2.297,63 euro * in 2018) indien zijn activiteit in 2016 minstens de bovendrempel bereikt of overschrijdt (en indien hij voldoet aan de voorwaarden voor gedeeltelijke conventionering, die ongewijzigd zijn gebleven).

Er bestaat geen maximumdrempel waarboven de arts geen recht meer heeft op de sociale voordelen.

Dagen inactiviteit wegens ziekte, ongeval, moederschaps- of vaderschapsverlof kunnen de referentiedrempels verhoudingsgewijs verlagen.

De drempels worden niet toegepast in het promotiejaar, tijdens de stagejaren en in de 5 jaar die volgen op het behalen van de erkenning. Artsen, waarvan het stageplan wordt goedgekeurd, zullen tijdens het promotiejaar recht hebben op het volledige bedrag van de sociale voordelen. Indien hun plan niet goedgekeurd is, hebben ze recht op een pro rata bedrag in functie van de datum waarop ze hun definitief RIZIVnummer hebben gekregen.
          
(*) Te bevestigen door KB

Lees meer

Sociale voordelen RIZIV Artsen 2018-2019

vrijdag 9 februari 2018

De Ministerraad heeft op 2 februari het nieuwe Akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019 goedgekeurd.
Dit akkoord zal op 13 februari gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De leden van Amonis zullen geïnformeerd worden over de volgende stappen.

Lees meer

Maximale VAP bijdrage in 2018

dinsdag 2 januari 2018

Voor 2018 mag u maximaal 3.666,85 euro storten voor uw sociaal VAP (bij een beroepsinkomen vanaf 39.009,06 euro). Amonis is trots dat de basisinterest ook voor 2018 1,6% bedraagt, eventueel aangevuld met een winstdeelname.

Voor het Gewoon VAP kan u maximaal 3.187,04 euro storten (bij een beroepsinkomen vanaf 39.009,06 euro). Ook voor het Gewoon VAP in 2018 behoudt Amonis een aantrekkelijke basisinterest: 1,4%, eventueel aangevuld met een winstdeelname.

Hoe sneller u stort, hoe sneller u profiteer van het rendement.

Lees meer

Sociale voordelen RIZIV voor verpleegkundigen

vrijdag 15 december 2017

Het Koninklijk Besluit (KB) dat stelt dat verpleegkundigen recht hebben op de sociale voordelen RIZIV zal binnenkort worden ondertekend door Minister De Block. Hierna wordt het KB in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en zijn de sociale voordelen voor verpleegkundigen wettelijk vastgelegd.

Indien dit KB nog dit jaar gepubliceerd wordt, zullen de aanvragen sociale voordelen  voor 2016 en 2017 tussen  01/01/2018 en 31/03/2018 ingediend moeten worden.
We houden onze leden steeds op de hoogte en zullen u ook tijdig  informeren over de deadlines en de procedure voor het ontvangen van de sociale voordelen RIZIV.

Wat zijn de voorwaarden om de sociale voordelen RIZIV te ontvangen?

 • U bent een verpleegkundige die als zelfstandige in hoofdberoep buiten het ziekenhuismilieu werkt.
 • U bent geconventioneerd.
 • Uw beroepsactiviteit moet aanleiding geven tot ten minste 33.000 euro terugbetaling aan uw patiënten in dat jaar en dit binnen artikel 8 van de nomenclatuur.
 • Deze terugbetaling aan uw patiënten mag ook niet meer dan 150.000 euro bedragen.

Kent u het bedrag niet dat werd terugbetaald aan uw patiënten?

U kan deze vraag stellen aan de bevoegde instanties bij het RIZIV op het volgende mailadres:  info-rdq@riziv.fgov.be.

Totaal bedrag dat jaarlijks aan uw patiënten wordt terugbetaald Bedrag sociale voordelen
van 33.000 tot 150.000 euro 500 euro

 

Lees meer

Wanneer kan u uw aanvullend pensioen opvragen?

maandag 27 november 2017

Op de website van de FSMA (Financial Services and Markets Authority) vindt u hierover een duidelijke en bondige uitleg.
U krijgt antwoorden op vragen als: Wat als u blijft werken na de wettelijke pensioenleeftijd? Aan welke voorwaarden moet u voldoen om uw pensioen te kunnen opnemen? En wat zijn de uitzonderingen hierop?

Lees meer

Goed nieuws voor alle zelfstandigen: voorzien vanaf 2018

dinsdag 24 oktober 2017

Het regeerakkoord van juli voorziet, onder andere, een voordelige maatregel voor zelfstandigen. Vanaf 1 januari 2018, zullen zelfstandigen kunnen genieten van de uitkeringen van de sociale zekerheid na twee weken arbeidsongeschiktheid in plaats van na 1 maand.

Lees meer

Regeerakkoord van 26 juli 2017: de punten die belangrijk zijn voor u

dinsdag 8 augustus 2017

Na enkele dagen van bezinning, werd een regeerakkoord bereikt op 26 juli. Bepaalde belangrijke hervormingen betreffen pensioen, vergoedingen in geval van arbeidsongeschiktheid en fiscaliteit.

Pensioen

Vanaf januari 2018 is er een verhoging voorzien van de minimumpensioenen: 0,7% in het geval van een volledige carrière.

Vanaf januari 2019 zal het mogelijk zijn om uw pensioen gedeeltelijke op te nemen en tegelijkertijd pensioenrechten op te bouwen.

Uitbreiding van de tweede pijler: zelfstandigen, natuurlijke personen zullen kunnen profiteren van een fiscaal kader dat overeenkomt met het fiscaal kader voor zelfstandige bedrijfsleiders. De werknemers op hun beurt zullen onbeperkt kunnen bijdragen aan een vrij aanvullend pensioen door middel van stortingen die afgetrokken worden van hun loon door hun werkgever.

De derde pijler: een duaal systeem is voorzien waarbij de belastingplichtige kan kiezen tussen een storting van 940 euro met een belastingvoordeel van 30% of een storting van 1.200 euro met een belastingvoordeel van 25%.

Sociale bijdragen

Tijdens de eerste twee jaar als zelfstandige in hoofdberoep zullen de minimale sociale bijdragen berekend worden op basis van progressieve inkomensgrenzen.
De huidige forfaitaire drempel tot het einde van het derde volledige kalenderjaar: 13,296.25 euro.
De drempels voorgesteld vanaf 1 januari 2018: tot het einde van het eerste volledige kalenderjaar = 4432,08 euro, tijdens het tweede jaar = 8864,17 euro en vanaf het derde jaar = 13296,25 euro.

Werkonbekwaamheid

Voor zelfstandigen wordt op 1 januari de periode van niet-gecompenseerde ziekte teruggebracht tot 2 weken, in plaats van een maand.

Fiscaliteit

Forfaitaire professionele uitgaven: progressieve uitbreiding van de aftrekbare bedragen voor zelfstandigen en harmonisering met het systeem van werknemers.

Vennootschapsbelasting: een geleidelijke daling van de vennootschapsbelasting  voorzien vanaf 2018. Het huidige standaardtarief van 33% zal worden verlaagd tot 29% in 2018 en 25% in 2020. Voor KMO's, kan het tarief zelfs dalen tot 20% (gereduceerd voor het gedeelte belastbare grondslag  minder dan 100.000 euro).
De crisisbijdrage zal evolueren van 3% naar 2% in 2018 en uiteindelijk in 2020 zakken tot 0%.

Lees meer