uw toekomst verdient een expert

In mei 2016 is Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens in werking getreden (hierna “Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “Verordening”). Zij is van toepassing sinds 25 mei 2018. Deze Verordening biedt u meer rechten en versterkt de bescherming van uw gegevens. Zo kunnen de verwerkingen van persoonsgegevens enkel gebaseerd zijn op de rechtsgronden die zijn bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming; de uitvoering van de overeenkomst en het nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst, de toestemming van de betrokkene, de wettelijke verplichting en het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke vormen door de Verordening toegestane rechtsgronden voor de verwerking. Bovendien kunnen uw gegevens slechts worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijke en rechtmatige doeleinden en kunnen ze later niet worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden.

Naar aanleiding van deze nieuwe wetgeving heeft Amonis haar Nota Persoonlijke Levenssfeer herzien. Hieronder vindt u meer uitleg over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken en over de u ter beschikking gestelde rechten.
Onderwerpen:
Voor wie is deze Nota Persoonlijke Levenssfeer bedoeld?
Wie verwerkt mijn gegevens?
Welke gegevens worden door Amonis verwerkt?
Hoe worden mijn gegevens verwerkt?
Waarom hebt u mijn gegevens nodig?
Zijn mijn gegevens echt noodzakelijk?
Ik heb een contract Gewaarborgd Inkomen, wat doet u met de gegevens over mijn gezondheid?
Worden mijn gegevens gebruikt voor direct marketing?
Bezorgt u mijn persoonsgegevens aan derden?
Hoe lang bewaart u mijn gegevens?
Welke rechten kan ik uitoefenen, wanneer u mijn gegevens verwerkt?
Ik wil een van mijn rechten uitoefenen, met wie moet ik contact opnemen?
En als ik een andere vraag heb?
Ik ben niet tevreden over de verwerking van mijn gegevens, op wie kan ik een beroep doen?
Ik heb geen contract bij u, hoe kan ik dan de stopzetting van reclame vragen?

Voor wie is deze Nota Persoonlijke Levenssfeer bedoeld?

Dit beleid is van toepassing op al onze aangeslotenen, voormalige aangeslotenen en begunstigden, alsook op de personen die wij als klanten proberen te werven of die belangstelling tonen voor onze producten of diensten.

Wie verwerkt mijn gegevens?

Amonis is de verwerkingsverantwoordelijke, dit betekent dat Amonis de doeleinden en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. Met de benaming “Amonis” bedoelen we Amonis OFP, Amonis CVBA en Amonis NV. U kunt contact met ons opnemen per brief aan Amonis, Privacydienst, de Jamblinne de Meuxplein 4 te 1030 Brussel. U kan contact met ons opnemen via e-mail op privacy@amonis.be.

Welke gegevens worden door Amonis verwerkt?

Afhankelijk van uw statuut bij Amonis (kandidaat-aangeslotene, aangeslotene of begunstigde) en het soort contract is het mogelijk dat Amonis de volgende gegevens moet verwerken: 

Wij verzamelen deze gegevens bij uw aansluiting of wanneer u een formulier invult waarmee u onze diensten verzoekt contact met u op te nemen. We krijgen ook gegevens van andere bronnen, zoals de vzw Sigedis die ons inlicht bij een wijziging van gegevens met betrekking tot een aangeslotene of een begunstigde (bijvoorbeeld: een adreswijziging).
Indien wij uw gegevens ontvangen van een derde, brengen wij u bij de eerste contactname met u op de hoogte van uw rechten en de bron waarvan we uw gegevens hebben ontvangen.

Hoe worden mijn gegevens verwerkt?

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken wij de gegevens van de aangeslotene, de begunstigden en de kandidaat-aangeslotene op basis van de volgende verwerkingsgronden:

Waarom hebt u mijn gegevens nodig?

Uw gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Zijn mijn gegevens echt noodzakelijk?

Uw persoonsgegevens worden uitdrukkelijk gevraagd omdat deze noodzakelijk zijn om het goede beheer van uw contract te verzekeren. Zonder deze gegevens kunnen wij u geen kwaliteitsservice garanderen en verkeren we in de onmogelijkheid om het afsluiten van het contract te aanvaarden of onze diensten te verlenen.

Ik heb een contract Gewaarborgd Inkomen, wat doet u met mijn gezondheidsgegevens?

Wij verwerken uw gegevens vertrouwelijk. Zo is de toegang tot uw gegevens strikt beperkt en beveiligd.
De gegevens die u ons in de medische vragenlijst bezorgde, worden door de Medische Commissie verwerkt om het verzekeringsrisico te evalueren en dit zowel om de dekking te aanvaarden, als om de premie en de omvang van de waarborgen te bepalen. Hetzelfde geldt bij een schadegeval; uw medische gegevens worden enkel verwerkt om te bepalen welke prestatie u verschuldigd is. Uw gegevens worden geenszins verwerkt voor andere doeleinden dan in het kader van uw contract Gewaarborgd Inkomen.
Deze gegevens worden enkel verwerkt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. U kan deze toestemming op elk moment intrekken, zonder dat u een reden moet geven.  Merk wel op dat de intrekking van uw toestemming kan als gevolg hebben dat het afsluiten en/of de behoorlijke uitvoering van uw contract onmogelijk wordt. De intrekking van de toestemming brengt de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming die vóór deze intrekking werd verleend, niet in het gedrang.

In het kader van uw contract Gewaarborgd Inkomen kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan de artsen van de interne auditor, de Medische Commissie, de controleartsen en eventueel aan de herverzekeraar.

Worden mijn gegevens gebruikt voor direct marketing?

Met direct marketing bedoelen we de commerciële acties van een onderneming ten aanzien van haar klanten, maar ook alle communicatie-acties ten aanzien van potentiële klanten.
Om u de aanbiedingen te sturen die voor u interessant zijn en die aangepast zijn aan uw behoeften, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens voor profilering en besluitvorming op basis van het profiel dat wordt gegenereerd in het kader van de prospectie. We gebruiken in geen geval gezondheidsgegevens voor profilering. Profilering is beperkt tot de persoonlijke identificatiegegevens en er wordt geen enkele beslissing genomen die rechtsgevolgen heeft  of u aanzienlijk kan treffen.
Wij verwerken uw gegevens met het oog op direct marketing om de diensten die wij aanbieden en die voor u interessant kunnen zijn, te promoten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking. Indien u een kandidaat-aangeslotene bent, staat het u vrij uw toestemming te allen tijde in te trekken.
Hoe dit te doen? 

Bezorgt u mijn persoonsgegevens aan derden?

De door Amonis verzamelde gegevens worden doorgegeven aan sommige van onze privépartners (externe drukker, banken, marketing- en communicatiebureaus, advocaten) en aan overheden met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen zoals de FOD Financiën, de Federale Pensioendienst, Sigedis of het RIZIV voor uw sociale voordelen.

Onze privépartners zijn contractueel verbonden met Amonis. De gegevens die aan onze onderaannemers worden doorgegeven, zijn beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdracht en zij dienen technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens na te leven.

In geen geval worden uw gegevens aan vennootschappen doorgegeven voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaart u mijn gegevens?

Uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan de nagestreefde doelstelling en tot het moment waarop de wettelijke verjaringstermijn verstrijkt, tenzij de wet anders bepaalt. Indien uw gegevens niet meer nodig zijn voor de betrokken doelstelling, worden ze verwijderd uit onze databank.

Welke rechten kan ik uitoefenen wanneer u mijn gegevens verwerkt?

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u de volgende rechten:

     •  inzage van die persoonsgegevens;
     •  de verwerkingsdoeleinden;
     •  de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
     •  de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
     •  de periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen;
     •  informatie over de rechten die u kunt uitoefenen (recht op rectificatie, recht van bezwaar...) en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
     •  de bron van de verwerkte gegevens;
     •  of de gegevens worden gebruikt voor profilering en de onderliggende logica.

     •  U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden
     •  U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie wanneer deze verwerking gebaseerd is op het gerechtvaardigde belang van Amonis: Amonis zal de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden heeft voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

     •  uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
     •  of de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u uw toestemming intrekt;
     •  indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en Amonis geen dwingende gerechtvaardigde grond voor de verwerking heeft of;
     •  indien u bezwaar maakt tegen een verwerking voor commerciële prospectiedoeleinden.

     •  u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, dan wordt de verwerking van uw gegevens beperkt gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
     •  de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen ervan en eist in plaats daarvan beperking van het gebruik ervan;
     •  de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de verwerking, maar u heeft deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
     •  u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, dan zal de verwerking worden beperkt in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan de uwe.

Wanneer de verwerking is beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. Als u een beperking van de verwerking heeft verkregen, wordt u door Amonis op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

     •  de verwerking van de gegevens op uw toestemming berust of de verwerking nodig is voor de uitvoering van het contract en;
     •  het een geautomatiseerde verwerking betreft.

Ik wil een van mijn rechten uitoefenen, met wie moet ik contact opnemen?

Indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan een naar behoren gedateerd en ondertekend verzoek te sturen met vermelding van uw aanvraag en vergezeld van een identiteitsbewijs, naar Amonis, Privacydienst, de Jamblinne de Meuxplein 4 te 1030 Brussel of een e-mail te sturen naar privacy@amonis.be.

En als ik een andere vraag heb?

Andere vragen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens kan u stellen door een schriftelijk, ondertekend verzoek samen met een identiteitsbewijs te sturen naar Amonis, Privacydienst, de Jamblinne de Meuxplein 4 te 1030 Brussel, of via een e-mail naar privacy@amonis.be.
U kunt ook contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van Amonis op het volgende e-mailadres: dpo@3headedgiant.be of per post naar Data Protection Officer Amonis, Three Headed Giant, Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem.

Ik ben niet tevreden over de verwerking van mijn gegevens, op wie kan ik een beroep doen?

Amonis hecht het grootste belang aan de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u echter niet tevreden zijn, kan u per brief of via elektronische weg contact met ons opnemen.  Indien wij uw klacht niet samen hebben kunnen regelen, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Ik heb geen contract bij u, hoe kan ik dan stopzetting van de verwerking van mijn gegevens vragen?

Indien u geen lid van Amonis bent en geen offerte van ons wenst te ontvangen, worden uw gegevens 1 jaar na het laatste contact bewaard of tot op het ogenblik waarop u uw toestemming intrekt.  Gelieve voor de intrekking van uw toestemming een naar behoren gedateerd en ondertekend verzoek te versturen naar Amonis, met vermelding van uw vraag, samen met een identiteitsbewijs. Dit verzoek dient u te sturen naar Privacydienst, de Jamblinne de Meuxplein 4 te 1030 Brussel of u mailt naar privacy@amonis.be.