uw toekomst verdient een expert

De persoon waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden door Amonis (hierna "de betrokkene" genoemd), wordt behandeld conform met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De betrokkene, al dan niet aangesloten, geeft aan Amonis de toestemming om zijn gegevens, met inbegrip van zijn persoons- en gebruiksgegevens die zouden blijken uit het bezoek van de website, te verwerken in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Dat bestand is eigendom van Amonis, met adres: de Jamblinne de Meuxplein 4, 1030 Brussel.

De verwerking van de gegevens die blijken uit het bezoek van de website gebeurt enkel met het oog op commerciƫle prospectie en promotie van diensten van Amonis en de met haar verbonden ondernemingen.

De gegevens van de Aangeslotene of de kandidaat Aangeslotene worden gebruikt voor het afsluiten en het beheer van het contract, interventie-aanvragen, vorderingen en hiermee verbonden klachten, overeenkomstig de wettelijke vereisten, evenals voor het opstellen van statistieken of voor marketingdoeleinden. 

De medische gegevens en gegevens die de gezondheid van de Aangeslotene of kandidaat Aangeslotene betreffen, worden vertrouwelijk behandeld op basis van diens schriftelijke toestemming, om aan Amonis toe te laten en zover nodig te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte. De schriftelijke toestemming door de Aangeslotene of de kandidaat Aangeslotene kan echter op elk ogenblik zonder enige motivering worden ingetrokken. Bij intrekking kan Amonis evenwel de persoonsgegevens verder blijven verwerken, overeenkomstig de van toepassing zijnde wet. De intrekking kan eveneens leiden tot een schorsing van de dekking bij arbeidsongeschiktheid.

De door Amonis verzamelde gegevens zullen niet aan andere derden worden doorgegeven.

De betrokkene heeft in overeenstemming met de Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 volgende rechten: