Sociale, ethische en milieu-aspecten (ESG)

Uitsluiting op basis van product

Aandelen en obligaties van tabaksbedrijven alsook van bedrijven die zich bezighouden met de productie van antipersoonsmijnen, clusterbommen, wapens met verarmd uranium en kernwapens.

Uitsluiting op basis van het productieproces

Bedrijven die directe en onherstelbare schade aan het milieu aanrichten, ondernemingen die voor de vervaardiging van cosmetica dierproeven gebruiken en ondernemingen waarbij de omzet voor meer dan 30 % resulteert uit het gebruik van fossiele brandstoffen.

Uitsluiting op basis van goed gedrag en zeden

ondernemingen die herhaaldelijk de principes van UN Global Compact schenden.

We sluiten eveneens de staatsobligaties uit van landen die de volgende internationale conventies en convenanten niet toepassen: de conventie over het verbod op chemische wapens, het non-proliferatieverdrag over het bezit van nucleaire wapens, de akkoorden met betrekking tot de rechten van de mens en de 8 conventies met betrekking tot de internationale arbeidsnormen.

Binnen dit kader, dat door Amonis wordt opgelegd, analyseren de beheerders de inspanningen van de ondernemingen binnen hun portefeuille op het gebied van ESG. Ze kunnen ook onderhandelen om een grotere inzet te bekomen.

Eind 2019 wordt er geschat dat 85% van de portefeuille conform aan het ESG-beleid is. Ondanks de inspanningen in de financiële sector blijft er een gebrek aan standaardisatie van beschikbare ESG-gegevens. Omdat sommige criteria als subjectief kunnen geëvalueerd worden, zal de toepassing van de ESG-politiek gebeuren volgens het “best effort” principe. Amonis OFP begeeft zich al lang op het terrein van het duurzaam beleggen. De problematiek is echter complex en de definitie van duurzaam beleggen is niet altijd exhaustief.

Geen integratie van duurzaamheidsrisico's in de beleggingsbeslissingsprocedure

Ingevolge de gedeeltelijke uitvoering van de Europese Verordening van 27/11/2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en ten aanzien van de definities ervan, neemt Amonis evenwel het standpunt in, de risico’s  inzake duurzaamheid niet in haar besluitvormingsprocedure over investeringen op te nemen

Er wordt geen rekening gehouden met de ongunstige effecten van de investeringsbeslissingen op de duurzaamheidsfactoren

Op basis van artikel 4, §1 ; b),van de Europese Verordening van 27/11/2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector houdt Amonis geen rekening met de ongunstige effecten van investeringsbeslissingen op de duurzaamheidsfactoren.

Dat geen rekening wordt gehouden berust op het feit dat de door de Europese Verordening opgelegde graad van transparantie geen rekening houdt met de omvang van de onderneming, de omvang en de aard van haar activiteiten en dat belangrijke investeringen dienen te worden gevoerd om aan de vereisten van de Europese Verordening te voldoen. Amonis past evenwel sinds 2001, en blijft dit doen, de ESG-principes toe op al haar portefeuilles. 

Datum van laatste herziening: 11/03/2021