AssurMiFID

AssurMIFID

De groep Amonis bestaat uit twee aparte bedrijven die zijn verbonden door een kostendelende vereniging: Amonis OFP en Amonis BV. Amonis OFP is een instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen die handelt als Organisme voor de Financiering van Pensioenen (OFP). Amonis OFP levert pensioenprestaties in verband met de beroepsactiviteit van medische en vrije beroepen. Amonis BV oefent makelaarsactiviteiten uit. Hierdoor kan Amonis BV zich bezighouden met de distributie van pensioenprestaties van Amonis OFP alsook, in samenwerking met andere partners - verzekeringsmaatschappijen - verzekeringscontracten aanbieden voor professionele BA, hospitalisatie, auto en andere. Amonis BV heeft geen enkele productieverbintenis met zijn partners afgesloten.

De AssurMifid-gedragsregels vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (1)  en zijn koninklijke besluiten tot uitvoering. Daardoor heeft de Belgische wetgever het toepassingsgebied naar de verzekeringssector uitgebreid. Het doel van deze wetgeving is de bescherming van de klant in de financiële sector en verzekeringssector te versterken.

In overeenstemming met de fundamentele Mifid-gedragsregel, stellen onze adviseurs alles in het werk om op eerlijke, rechtvaardige en professionele wijze zich voor de belangen van hun cliënten in te zetten. De Mifid wetgeving heeft ook een zorgplicht en informatieplicht in hoofde van de dienstverleners  ingevoerd. De zorgplicht vraagt de dienstverlener dat het door de dienstverlener voorgestelde product voldoet aan de eisen en behoeften van de klant. Uw adviseur zal u verschillende vragen stellen om uw verzekeringsbehoeften en -vereisten te definiëren en een product voor te stellen dat is aangepast aan uw behoeften. Wat de informatieplicht betreft, zal u informatie krijgen over de dienstverlener, zijn diensten en het verzekeringscontract waarop deze diensten betrekking hebben, zodat u een geïnformeerde beslissing kan nemen over het afsluiten van een contract.

In overeenstemming met de AssurMiFID-regelgeving, zijn de gedragsregels van toepassing op alle verzekeringen, met uitzondering van verzekeringen aanvullend pensioen en groepsverzekeringen.

Hieronder vindt u informatie over ons bedrijf en ons beleid dat is opgezet conform aan AssurMifid. 

1. Algemene informatie

Wij leveren diensten van verzekeringsbemiddeling. Deze kunnen bestaan uit het verstrekken van advies bij een of meer verzekeringscontract(en) en/of het voorleggen of voorstellen van verzekeringscontracten, het uitvoeren van andere voorbereidende werken bij het afsluiten van een of meer verzekeringscontract(en), het afsluiten van verzekeringscontracten of het bijdragen aan het beheer of de uitvoering van een of meer verzekeringscontract(en).

Lijst met takken waarvoor we bemiddelingsdiensten mogen uitvoeren:

01a Ongevallen
02 Ziekte
03 Voertuigcasco, met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
08 Brand en natuurrampen
10a Verplichte verzekering inzake BA motorrijtuigen
10b BA vervoerder
13 Algemene BA
17 Rechtsbijstand
21 Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
22 Bruidsschat- en geboorteverzekeringen 
23 Levensverzekeringen, in verband met  beleggingsfondsen
24 De in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande verzekering genaamd "‘permanent health insurance" (niet opzegbare ziekteverzekering van lange duur)
25 Tontineverrichtingen
26 Kapitalisatieverrichtingen
27 Beheer van collectieve pensioenfondsen
28  De verrichtingen zoals bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk 1 van de Franse Verzekeringswet
29 De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Lidstaat en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd.


2. Beleid voor beheer van belangenconflicten

In het kader van de AssurMifid-regelgeving heeft Amonis BV een beleid opgesteld voor het beheer van belangenconflicten. Hiermee willen we in de eerste plaats eerlijk, billijk en professioneel handelen en uw belangen zo goed mogelijk dienen. Dit document bevat de maatregelen die zijn genomen om belangenconflicten die zich kunnen voordoen in het kader van onze makelaarsactiviteiten, te identificeren en te beheren.

Identificatie van potentiële belangenconflicten

Een belangenconflict is de situatie waarin Amonis BV profijt zou kunnen halen uit een situatie ten nadele van een cliënt. Er werd een lijst met potentiële belangenconflicten opgesteld. Deze werd opgesteld rekening houdend met elke activiteit die een risico inhoudt voor de belangen van cliënten. Dit beoogt belangenconflicten tussen Amonis BV en haar cliënten, alsook tussen de cliënten onderling.

Er werd rekening gehouden met de volgende situaties:

 • Amonis BV haalt een financieel voordeel of vermijdt een financieel verlies ten koste van de cliënt;
 • Heeft belang bij het resultaat van een aan de cliënt geleverde dienst van verzekeringsbemiddeling of van een transactie voor rekening van de cliënt dat verschilt van het belang van de cliënt zelf bij het resultaat;
 • Wordt er, om financiële of andere redenen, toe aangezet om de belangen van een andere cliënt of groep van cliënten te bevoordelen tegenover die van de cliënt in kwestie;
 • Oefent dezelfde beroepsactiviteit uit als de cliënt;
 • Ontvangt van een andere persoon dan de cliënt een voordeel met betrekking tot de aan de cliënt geleverde dienst van verzekeringsbemiddeling, in de vorm van geld, goederen of diensten, behalve de commissie of de gebruikelijke kosten voor een dergelijke dienst.

Beheer van belangenconflicten

 • De volgende organisatorische en administratieve maatregelen werden getroffen om belangenconflicten te voorkomen en, in voorkomend geval, te beheren:
 • Onze Gedragscode bevat regels inzake het beheer van belangenconflicten, in de privésfeer, ten nadele van de cliënt of bij de keuze van een leverancier.
 • Er wordt een strikte scheiding tussen functies en gegevens gehanteerd om de onafhankelijkheid van elke persoon binnen zijn activiteiten te verzekeren.
 • In geval van een potentieel belangenconflict tussen cliënten, wordt een afzonderlijke controle uitgevoerd van de personen die de bemiddelingsdiensten leveren aan deze personen.
 • Onze Deontologische Code vestigt de aandacht van de (interne en externe) medewerkers op de waarden en normen van Amonis. De medewerkers van Amonis zorgen ervoor dat ze kwaliteitswerk leveren en de cliënten een persoonlijke service bieden.
 • Deze Deontologische Code verplicht al onze medewerkers om de gegevens van onze cliënten vertrouwelijk te behandelen. De geheimhouding van deze gegevens wordt ook gegarandeerd door organisatorische maatregelen.
 • In overeenstemming met ons intern vergoedingsbeleid kan geen enkele vergoeding ertoe leiden dat er wordt aangezet tot de verkoop van een product om de commerciële doelstellingen te halen die uw belangen kunnen schaden.
 • Geen enkele medewerker mag van andere medewerkers, cliënten of andere derden relatiegeschenken of uitnodigingen aanvaarden in ruil voor een geleverde dienst.
 • De medewerkers stellen alles in het werk om klachten op een objectieve manier en binnen een redelijke termijn te behandelen in overeenstemming met de procedure voor klachtenbehandeling.
 • De Compliance Officer herziet de procedure om de drie jaar en zorgt ervoor dat ze door iedereen wordt nageleefd.

Register van belangenconflicten

Anders dan de lijst met potentiële belangenconflicten bevat het register alle belangenconflicten die zich hebben voorgedaan en aan de Compliance Officer zijn gemeld. Dit register wordt regelmatig vernieuwd.

Informatie voor cliënten

Indien er een ernstig risico bestaat dat de belangen van de cliënt(en) worden geschaad, zal Amonis contact opnemen om hen hierover te informeren. Het is dan aan de cliënt om een beslissing te nemen over de bemiddelingsdienst die het voorwerp van het belangenconflict is.

3. Vergoedingsbeleid

In het kader van zijn makelaarsactiviteiten wordt Amonis BV vergoed in de vorm van commissies die deel uitmaken van de door de cliënt betaalde premie. Er wordt geen beheercommissie betaald.

Door Amonis BV betaalde of ontvangen vergoedingen

In het kader van Circulaire FSMA_2014_2_2 worden drie categorieën van vergoedingen aanvaard met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Voordelen betaald aan of ontvangen door de cliënt: Amonis bezorgt voor afsluiting van het contract alle informatie over de kosten met betrekking tot de bemiddelingsdiensten en/of contracten, alsook de betalingsmodaliteiten;

Door de dienstverlener aan derden betaalde vergoedingen voor de levering van een dienst van verzekeringsbemiddeling aan een cliënt (zoals wettelijke bijdragen, juridische kosten en herverzekeringspremies): deze vergoedingen worden aanvaard met inachtneming van de volgende twee voorwaarden:

 1. De vergoeding maakt de levering van diensten aan de cliënt mogelijk of is er noodzakelijk voor;
 2. De vergoeding verhindert niet om op een eerlijke, professionele en billijke manier te handelen om de belangen van de cliënt zo goed mogelijk te dienen.

Aan derden betaalde of door derden ontvangen vergoedingen (bijvoorbeeld: vergoedingen, al dan niet financieel, betaald aan of ontvangen door makelaars) of voordelen genoemd in de strikte zin: de incentives bevatten de vergoedingen en commissies, alsook alle niet-monetaire voordelen. De voordelen in de strikte zin moeten voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

 1. De cliënt is duidelijk geïnformeerd, voor afsluiting van het contract, over het bestaan, de aard en het bedrag ervan;
 2. Deze moeten de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren;
 3. Ze mogen geen inbreuk maken op de algemene verplichting van de dienstverlener om de belangen van de cliënt zo goed mogelijk te dienen.

Hieronder vindt u de commissies die door verzekeringsmaatschappijen zijn betaald aan Amonis BV :

 • BA Brand:  20 %
 • Autoverzekering (BA auto/Omnium): 10%
 • Hospitalisatie: 5 tot 15% (afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de gekozen dekking)
 • Gewaarborgd inkomen : 5 tot 15% (afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de gekozen dekking)
 • Familiale Verzekering BA : 22,5 %
 • Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid: 10%
 • Verzekering ambulante kosten : 5 tot 15% (afhankelijk van de gekozen dekking)
 • Verzekering tandzorg :5% tot 15% (afhankelijk van de gekozen dekking)

Beleid inzake vergoedingen aan werknemers van Amonis BV
Ons bureau werkt met vaste en variabele vergoedingen. De toegekende variabele vergoeding houdt rekening met alle activiteiten van de werknemer en zijn niet gekoppeld aan de realisatie van commerciële doelstellingen in het kader van de verkoop van specifieke producten. Daarnaast is deze vergoeding gebaseerd op de naleving van de kwalitatieve criteria zoals de geschiktheid van het product voor de behoeften van de cliënt.

Onze medewerkers ontvangen geen enkele incentive.

Beleid inzake geschenken en andere voordelen
In overeenstemming met onze Gedragscode is het voor medewerkers ten strengste verboden om zich te laten betalen voor de diensten die ze in naam van Amonis aan derden hebben geleverd. Medewerkers mogen van andere medewerkers, cliënten of andere derden geen relatiegeschenken of uitnodigingen aanvaarden in ruil voor een geleverde dienst.

Wenst u meer informatie over onze belangenconflicten- of vergoedingsbeleid? Neem dan contact op met onze Compliance Officer via compliance@amonis.be.

4. Bijkomende informatie

Communicatiekanalen met de Vennootschap

U kunt ons contacteren via de telefoon, via mail of per post. U kunt ook langskomen op ons kantoor.
Indien u een e-mailadres hebt opgegeven, communiceren wij zoveel mogelijk via deze weg.

Talen waarin we met u communiceren

Afhankelijk van de wens van de cliënt verloopt de communicatie in het Frans of het Nederlands.

Aard en frequentie van de documenten met betrekking tot de dienstverlening

Elk jaar ontvangt u een rapport met daarin alle activiteiten van verzekeringsbemiddeling die wij voor u hebben uitgevoerd.

Klachtenbehandeling

Indien u een klacht hebt over het beheer van uw contract, kunt u ons per post of via mail contacteren. Wanneer we er niet in slagen om de klacht samen op te lossen, kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen met zetel in de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel – Tel. 02/547.58.71 – Fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as.

Opstelling van uw cliëntendossier

Uw gegevens zijn in uw cliëntendossier bewaard.  Dit dossier bevat uw aansluitingsdocumenten, andere documenten met betrekking tot uw verzekeringsovereenkomsten en de AssurMifid formulieren die u eerder ingevuld hebt.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de privacywet. Uw gegevens worden verzameld, behandeld en gebruikt op de manier en voor de doeleinden zoals beschreven in de Privacynota van Amonis OFP die beschikbaar is op http://www.amonis.be of op verzoek, en dit met het oog op het afsluiten en beheren van uw contract(en), aanvragen voor tussenkomst en klachten en in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Uw gegevens worden doorgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij die belast is met het verzekeringscontract dat u uitdrukkelijk hebt afgesloten.

Onze vergunning bij de FSMA

Amonis BV is een verzekeringsmakelaar, ingeschreven onder het nummer 049644 A-B in het register van verzekeringstussenpersonen gehouden door de FSMA waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in de Congresstraat 12 - 14 te 1000 Brussel – http://www.fsma.be/.

Informatie over ons bedrijf

Amonis BV
Notelaarsstraat 262
1030 Schaarbeek
Ondernemingsnummer: 0475.542.795
Tel.: 0800/96 119 – E-mail: info@amonis.be - Website: http://www.amonis.be/