uw toekomst verdient een expert

Sociale voordelen verpleegkundigen

Door Amonis op donderdag 29 maart 2018

Het RIZIV heeft beslist om de deadline voor de aanvraag sociale voordelen RIZIV voor de verpleegkundigen met twee weken te verlengen. Dit wil zeggen dat de aanvragen, voor zowel 2016 als voor 2017, ten laatste op 13 april 2018 moeten toekomen bij het RIZIV.

Lees meer

Geconventioneerde artsen: activiteitsdrempels voor uw sociale voordelen RIZIV 2018

Door Amonis op maandag 12 februari 2018

Uw recht op de sociale voordelen is sinds 2017 aan de voorwaarde onderworpen dat u een minimale beroepsactiviteit moet uitoefenen. Twee activiteitsdrempels – een “bovendrempel” en een verlaagde drempel – uitgedrukt in terugbetaalde bedragen aan de patiënten, zijn vastgelegd voor elke specialisatie. Voor de huisarts bijvoorbeeld bedraagt de “bovendrempel” 2018  25.000 euro (zoals in 2017) en de verlaagde drempel 12.500 euro. De vergelijking van uw activiteit met deze drempels betreft uw prestaties van twee jaar geleden. Om uw recht op de sociale voordelen 2018 te bepalen, zal uw activiteit in 2016 vergeleken worden met de drempels van 2018. Als u geconventioneerd bent, zal het RIZIV u, tijdens de procedure, persoonlijk op de hoogte brengen van het terugbetaalde bedrag aan uw patiënten twee jaar geleden. Als RIZIV u op de hoogte brengt dat u geen recht hebt op de sociale voordelen RIZIV, krijgt u 60 dagen de tijd om de beslissing aan te vechten. Dit doet u door een aangetekende brief naar het RIZIV te verzenden met bepaalde specifieke elementen.

De volledig geconventioneerde arts zal recht hebben op:

 • het volledige bedrag van de sociale voordelen (4.870,71 euro * in 2018), indien zijn activiteit minstens overeenstemt met de bovendrempel ;
 • het gedeeltelijk bedrag van de sociale voordelen  (2.297,63 euro * in 2018), indien zijn activiteit zich situeert tussen de bovendrempel en de verlaagde drempel ;
 • hij heeft geen recht op de sociale voordelen, indien zijn activiteit de verlaagde drempel niet bereikt.

De gedeeltelijk geconventioneerde arts heeft recht op de gedeeltelijke sociale voordelen (2.297,63 euro * in 2018) indien zijn activiteit in 2016 minstens de bovendrempel bereikt of overschrijdt (en indien hij voldoet aan de voorwaarden voor gedeeltelijke conventionering, die ongewijzigd zijn gebleven).

Er bestaat geen maximumdrempel waarboven de arts geen recht meer heeft op de sociale voordelen.

Dagen inactiviteit wegens ziekte, ongeval, moederschaps- of vaderschapsverlof kunnen de referentiedrempels verhoudingsgewijs verlagen.

De drempels worden niet toegepast in het promotiejaar, tijdens de stagejaren en in de 5 jaar die volgen op het behalen van de erkenning. Artsen, waarvan het stageplan wordt goedgekeurd, zullen tijdens het promotiejaar recht hebben op het volledige bedrag van de sociale voordelen. Indien hun plan niet goedgekeurd is, hebben ze recht op een pro rata bedrag in functie van de datum waarop ze hun definitief RIZIVnummer hebben gekregen.
          
(*) Te bevestigen door KB

Lees meer

Sociale voordelen RIZIV Artsen 2018-2019

Door Amonis op vrijdag 9 februari 2018

De Ministerraad heeft op 2 februari het nieuwe Akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019 goedgekeurd.
Dit akkoord zal op 13 februari gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De leden van Amonis zullen geïnformeerd worden over de volgende stappen.

Lees meer

Sociale voordelen RIZIV voor verpleegkundigen

Door Amonis op vrijdag 15 december 2017

Het Koninklijk Besluit (KB) dat stelt dat verpleegkundigen recht hebben op de sociale voordelen RIZIV zal binnenkort worden ondertekend door Minister De Block. Hierna wordt het KB in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en zijn de sociale voordelen voor verpleegkundigen wettelijk vastgelegd.

Indien dit KB nog dit jaar gepubliceerd wordt, zullen de aanvragen sociale voordelen  voor 2016 en 2017 tussen  01/01/2018 en 31/03/2018 ingediend moeten worden.
We houden onze leden steeds op de hoogte en zullen u ook tijdig  informeren over de deadlines en de procedure voor het ontvangen van de sociale voordelen RIZIV.

Wat zijn de voorwaarden om de sociale voordelen RIZIV te ontvangen?

 • U bent een verpleegkundige die als zelfstandige in hoofdberoep buiten het ziekenhuismilieu werkt.
 • U bent geconventioneerd.
 • Uw beroepsactiviteit moet aanleiding geven tot ten minste 33.000 euro terugbetaling aan uw patiënten in dat jaar en dit binnen artikel 8 van de nomenclatuur.
 • Deze terugbetaling aan uw patiënten mag ook niet meer dan 150.000 euro bedragen.

Kent u het bedrag niet dat werd terugbetaald aan uw patiënten?

U kan deze vraag stellen aan de bevoegde instanties bij het RIZIV op het volgende mailadres:  info-rdq@riziv.fgov.be.

Totaal bedrag dat jaarlijks aan uw patiënten wordt terugbetaald Bedrag sociale voordelen
van 33.000 tot 150.000 euro 500 euro

 

Lees meer

Tandartsen: akkoord tandartsen-ziekenfondsen

Door Amonis op woensdag 7 juni 2017

Het akkoord tandartsen-ziekenfondsen voor 2017 en 2018 werd  gepubliceerd in het Staatsblad op 3 mei 2017.

Wat zijn de volgende stappen?

1.   Ten laatste op 14/06/2017: uw standpunt ten opzichte van dit akkoord kenbaar maken

 • Om u te deconventioneren of gedeeltelijk te conventioneren: volg de instructies op de beveiligde omgeving MyRIZIV.
 • Om u volledig te conventioneren: u hoeft niets te doen. Zonder reactie van u beschouwthet RIZIV u als volledig geconventioneerd.

2.   Na 14 juni: uw sociale voordelen 2017 aanvragen
De aanvraagperiode van de sociale voordelen zal plaatsvinden van midden juni tot 30 september. Wij zullen u, zoals elk jaar, tijdig een aanvraagformulier opsturen.

Lees meer

Artsen: akkoord artsen-ziekenfondsen tot 31/12/2017

Door Amonis op woensdag 7 juni 2017

Het akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2017 werd  gepubliceerd in het Staatsblad op 12 april 2017.

Wat zijn de volgende stappen?

 1. Ten laatste op 31/05/2017: uw standpunt ten opzichte van dit akkoord kenbaar maken
  • Om u te deconventioneren of gedeeltelijk te conventioneren: volg de instructies op uw beveiligde omgeving MyRIZIV
  • Om u volledig te conventioneren: u hoeft niets te doen. Zonder reactie van uw kant beschouwt het RIZIV u als volledig geconventioneerd 
 2. In juni: uw sociale voordelen 2017 aanvragen
  De aanvraagperiode van de sociale voordelen begint vanaf midden juni tot 30 september. Het RIZIV deelt u uw eigen activiteitsdrempel mee, die nodig is om uw aanvraagdocument voor de sociale voordelen in te vullen. Tegelijkertijd sturen wij u, zoals elk jaar, uw vooraf ingevuld document, samen met de nodig uitleg om het in te vullen. Het volstaat dit ons terug te sturen binnen de vermelde termijn.
  Intussen hoeft u niets te doen.

Lees meer

Geconventioneerde kinesitherapeuten:

Door Amonis op dinsdag 18 april 2017

84% van de kinesitherapeuten heeft de individuele overeenkomst M17 aanvaard. U hebt dus recht op de sociale voordelen 2017 indien u de overeenkomst hebt aanvaard en indien u uw honoraria niet hebt verhoogd sinds 1 januari 2017. In dit geval, moet u uw aanvraag sociale voordelen 2017 tussen 01/01/2018 en 31/03/2018 indienen.

Lees meer

Kinesitherapeuten: overeenkomst 2017

Door Amonis op vrijdag 3 maart 2017

Het verzekeringscomité heeft een voorstel van Overeenkomst M17 gecreëerd. Het RIZIV zal dit voorstel de komende dagen individueel  naar alle kinesitherapeuten verzenden. Gelieve uw  standpunt ten opzichte van dit voorstel kenbaar te maken aan de hand van  de aanwijzingen op deze brief.

Lees meer