uw toekomst verdient een expert

Maximale VAP bijdrage in 2019

Door Amonis op dinsdag 8 januari 2019

Voor 2019 mag u maximaal 3.747,19 euro storten voor uw sociaal VAP (bij een geïndexeerd beroepsinkomen vanaf 39.863,74 euro). Amonis is trots dat de basisinterest ook voor 2019 1,6% bedraagt, eventueel aangevuld met een winstdeelname.

Voor het Gewoon VAP kan u maximaal 3.256,87 euro storten (bij een geïndexeerd beroepsinkomen vanaf 39.863,74 euro). Ook in 2019 behoudt Amonis voor het Gewoon VAP een aantrekkelijke basisinterest: 1,4%, eventueel aangevuld met een winstdeelname.

Hoe sneller u stort, hoe sneller u profiteer van het rendement.

Lees meer

3,25%* rendement in 2017

Door Amonis op donderdag 31 mei 2018

Opnieuw beloont Amonis uw trouw door u voor 2017 een globaal nettorendement toe te kennen dat behoort tot de beste op de markt:

  • 3,25% in sociaal VAP*
  • 3,20% in gewoon VAP

 

* Minimumrendement op de totale individuele rekening, conform de beslissing van de Algemene Vergadering van 26 mei 2018.

Lees meer

GDPR

Door Amonis op donderdag 24 mei 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming  (beter gekend onder de naam « GDPR ») is in werking getreden op 25 mei 2018. Dit Reglement verbetert de transparantie van de verwerking van persoonsgegevens en de controle door de betrokken personen op het gebruik van hun gegevens door de ondernemingen.
In dat kader hebben wij onze nota Persoonlijke Levenssfeer herzien, opdat u beter de verwerking van uw persoonsgegevens begrijpt. Hierbij de belangrijkste wijzigingen die we hebben aangebracht:

  • Amonis is de Verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens. 
  • Als lid van Amonis worden uw gegevens behandeld op basis van verschillende wettelijke gronden en voor diverse doeleinden :

     •  In het kader van de uitvoering van het contract en voor het nemen van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld voor het beheer van uw contract en de betaling van de bijdragen ;
     •  krachtens de wettelijke verplichtingen die worden opgelegd inzake het aanvullend pensioen ;
     •  op basis van het legitiem belang van Amonis om misbruik en fraude te voorkomen of om u producten voor te stellen die u zouden kunnen interesseren ;
     •  mits uw toestemming voor de verwerking van uw medische gegevens.

  • De gegevens worden bewaard zolang de contractuele relatie bestaat en tot eventuele rechtsvorderingen worden bevolen, behalve indien de wet hier anders over beschikt.
  • U beschikt over volgende rechten : het recht op inzage in uw persoons-gegevens, het recht op verbetering, het recht op verwijdering, het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van de gegevens, het recht op intrekking van de toestemming en het recht om zich te verzetten tegen de verwerking. 
  • Indien u vragen hebt of een recht wenst uit oefenen, kunt u ons contacteren via  e-mail :privacy@amonis.be of per brief aan Amonis OFP, dienst Privacy, de Jamblinne de Meuxplein 4, 1030 Brussel. 
  • U kan ook de Afgevaardigde voor de Gegevensbescherming van Amonis contacteren op volgend adres : dpo@3headedgiant.be.

Voor meer informatie kan u onze nota Pesoonlijke Levenssfeer raadplegen op onze pagina Privacy.

Lees meer

Maximale VAP bijdrage in 2018

Door Amonis op dinsdag 2 januari 2018

Voor 2018 mag u maximaal 3.666,85 euro storten voor uw sociaal VAP (bij een beroepsinkomen vanaf 39.009,06 euro). Amonis is trots dat de basisinterest ook voor 2018 1,6% bedraagt, eventueel aangevuld met een winstdeelname.

Voor het Gewoon VAP kan u maximaal 3.187,04 euro storten (bij een beroepsinkomen vanaf 39.009,06 euro). Ook voor het Gewoon VAP in 2018 behoudt Amonis een aantrekkelijke basisinterest: 1,4%, eventueel aangevuld met een winstdeelname.

Hoe sneller u stort, hoe sneller u profiteer van het rendement.

Lees meer

Wanneer kan u uw aanvullend pensioen opvragen?

Door Amonis op maandag 27 november 2017

Op de website van de FSMA (Financial Services and Markets Authority) vindt u hierover een duidelijke en bondige uitleg.
U krijgt antwoorden op vragen als: Wat als u blijft werken na de wettelijke pensioenleeftijd? Aan welke voorwaarden moet u voldoen om uw pensioen te kunnen opnemen? En wat zijn de uitzonderingen hierop?

Lees meer

Goed nieuws voor alle zelfstandigen: voorzien vanaf 2018

Door Amonis op dinsdag 24 oktober 2017

Het regeerakkoord van juli voorziet, onder andere, een voordelige maatregel voor zelfstandigen. Vanaf 1 januari 2018, zullen zelfstandigen kunnen genieten van de uitkeringen van de sociale zekerheid na twee weken arbeidsongeschiktheid in plaats van na 1 maand.

Lees meer

Regeerakkoord van 26 juli 2017: de punten die belangrijk zijn voor u

Door Amonis op dinsdag 8 augustus 2017

Na enkele dagen van bezinning, werd een regeerakkoord bereikt op 26 juli. Bepaalde belangrijke hervormingen betreffen pensioen, vergoedingen in geval van arbeidsongeschiktheid en fiscaliteit.

Pensioen

Vanaf januari 2018 is er een verhoging voorzien van de minimumpensioenen: 0,7% in het geval van een volledige carrière.

Vanaf januari 2019 zal het mogelijk zijn om uw pensioen gedeeltelijke op te nemen en tegelijkertijd pensioenrechten op te bouwen.

Uitbreiding van de tweede pijler: zelfstandigen, natuurlijke personen zullen kunnen profiteren van een fiscaal kader dat overeenkomt met het fiscaal kader voor zelfstandige bedrijfsleiders. De werknemers op hun beurt zullen onbeperkt kunnen bijdragen aan een vrij aanvullend pensioen door middel van stortingen die afgetrokken worden van hun loon door hun werkgever.

De derde pijler: een duaal systeem is voorzien waarbij de belastingplichtige kan kiezen tussen een storting van 940 euro met een belastingvoordeel van 30% of een storting van 1.200 euro met een belastingvoordeel van 25%.

Sociale bijdragen

Tijdens de eerste twee jaar als zelfstandige in hoofdberoep zullen de minimale sociale bijdragen berekend worden op basis van progressieve inkomensgrenzen.
De huidige forfaitaire drempel tot het einde van het derde volledige kalenderjaar: 13,296.25 euro.
De drempels voorgesteld vanaf 1 januari 2018: tot het einde van het eerste volledige kalenderjaar = 4432,08 euro, tijdens het tweede jaar = 8864,17 euro en vanaf het derde jaar = 13296,25 euro.

Werkonbekwaamheid

Voor zelfstandigen wordt op 1 januari de periode van niet-gecompenseerde ziekte teruggebracht tot 2 weken, in plaats van een maand.

Fiscaliteit

Forfaitaire professionele uitgaven: progressieve uitbreiding van de aftrekbare bedragen voor zelfstandigen en harmonisering met het systeem van werknemers.

Vennootschapsbelasting: een geleidelijke daling van de vennootschapsbelasting  voorzien vanaf 2018. Het huidige standaardtarief van 33% zal worden verlaagd tot 29% in 2018 en 25% in 2020. Voor KMO's, kan het tarief zelfs dalen tot 20% (gereduceerd voor het gedeelte belastbare grondslag  minder dan 100.000 euro).
De crisisbijdrage zal evolueren van 3% naar 2% in 2018 en uiteindelijk in 2020 zakken tot 0%.

Lees meer

Wettelijke moederschapsrust voor zelfstandigen op 1 januari 2017, twee nieuwigheden

Door Amonis op vrijdag 13 januari 2017

De moederschapsrust voor zelfstandigen wordt opgetrokken van 8 weken naar 12 weken. Drie weken blijven verplicht op te nemen: een week voor de geboorte en twee weken erna. De facultatieve weken worden dus van 5 naar 9 verlengd. Deze facultatieve weken kunnen nu ook halftijds opgenomen worden; de zelfstandige ontvangt in dit geval de helft van de wekelijkse uitkering.

De zelfstandigen moeten hun sociale bijdragen met betrekking tot de trimester na de bevalling niet betalen.

Verhoging van de moederschapsuitkeringen die Amonis stort in het kader van het Sociaal VAP

Moederschapsuitkeringen die bij het Sociaal VAP van Amonis behoren en die bij een bevalling worden gestort, werden op 1 januari 2017 verhoogd:

  • het forfaitaire bedrag op de bankrekening van de jonge moeder wordt verhoogd van 295 naar 442,50 euro;
  • het supplement op de pensioenrekening wordt door de gemiddelde bijdrage bepaald die nu herleid is tot 12 weken in plaats van 8 weken.

Lees meer

Maximale VAP bijdrage in 2017

Door Amonis op dinsdag 3 januari 2017

U kan voor het jaar 2017 tot 3.598,05 euro storten en fiscaal aftrekken in het Sociaal VAP. Voor het Gewoon VAP komt dit neer op  3.127,24 euro.

Hoe sneller u stort, hoe sneller u profiteer van het rendement.

Lees meer